The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
12/01/2023 - Lượt xem: 101
Sáng 10/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên (có 74.590 cấp ủy viên), kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên (tăng 17,5% tổ chức đảng và 16,62% đảng viên so với năm 2021), trong đó có 5.184 cấp ủy viên các cấp; kết luận có 2.333 tổ chức đảng và 8.003 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và 3.909 đảng viên. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 44 tổ chức đảng và 180 đảng; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng và 45 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 69 tổ chức đảng và 185 đảng viên.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 32.899 tổ chức đảng (tăng 13,74% tổ chức so với năm 2021); kiểm tra tài chính đảng đối với 2.610 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 37.821 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 14,66% so với năm 2021). Trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 16.202 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 6.356 đảng viên bằng các hình thức.

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 43.356 tổ chức đảng và 147.448 đảng viên (tăng 12,12% tổ chức đảng và 18% đảng viên so với năm 2021), có 42.270 cấp ủy viên;qua giám sát phát hiện 130 tổ chức đảng và 720 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức và 151 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 31.171 tổ chức đảng và 46.459 đảng viên (tăng 19,7% tổ chức và 25,92% đảng viên so với năm 2021), trong đó có 28.328 cấp ủy viên;qua giám sát phát hiện 217 tổ chức và 330 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 60 tổ chức đảng và 141 đảng viên.

Cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại của 113 đảng viên, đã giải quyết xong 107 trường hợp. UBKT các cấp tiếp nhận 14.973 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng và đảng viên…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò và thực hiện khá đầy đủ các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thành đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; kiểm tra 534 tổ chức Đảng, 5.122 đảng viên; giám sát 370 tổ chức Đảng, 2.202 đảng viên; thi hành kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 254 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 1 đảng viên. Ngoài ra, 19/21 cấp ủy cấp huyện đã tự kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong năm 2022 của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Bước sang năm 2023, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm thực hiện: Cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, tổ chức. Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, thực chất phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương, đơn vị; tiếp tục quán triệt phương châm "giám sát phải mở rộng" để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm không để khuyết điểm,vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài, lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời không có vùng cấm không có ngoại lệ…

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, tập trung thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Phải kịp thời phát hiện, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo…

Thiên Ân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG