The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng
09/01/2014 - Lượt xem: 2856
Ngày 9/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Hội nghị. 

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: HH


Hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Báo cáo tổng kết do đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày đã nêu lên những kết quả đạt được cùng những khó khăn, hạn chế của toàn ngành trong năm qua. Năm 2013, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp công tác, toàn ngành hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị như: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; thông qua Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo; cho ý kiến vào Quy chế bầu cử trong Đảng để bổ sung, hoàn thiện và thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 sắp tới. Trình Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trình Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy…

Toàn ngành đã tập trung sức để tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng ban hành và triển khai thực hiện nhiều quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ như lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ… nhằm tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chăm lo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ và chính sách cán bộ.

Công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng. Nền nếp sinh hoạt chi bộ có chuyển biến, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt chi bộ được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chủ động, nền nếp hơn. Luôn chăm lo kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp ngày càng vững mạnh.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần đưa việc thực hiện Nghị quyết đi vào nền nếp, thường xuyên, đạt kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo được sự chuyển biến trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng; khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Việc nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương và cấp ủy địa phương ban hành một số chủ trương, chính sách lớn liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng còn chưa kịp thời; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở một số địa phương, đơn vị kết quả còn hạn chế. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ của một số cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả không cao, nhưng chậm được khắc phục. Mô hình tổ chức đảng ở một số loại hình còn có những bất hợp lý, chưa đồng bộ. Công tác đánh giá cán bộ, phân loại, bình xét tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi còn hình thức, chưa phản ánh đúng chất lượng và thực tế, chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Việc kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả công tác nêu trên đã góp phần tích cực vào việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong nhiều Nghị quyết của Đảng ta đã khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XI của Đảng tiếp tục yêu cầu phải xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Năm 2014 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tập trung sức để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra; đồng thời tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề.

Cơ bản nhất trí với những nội dung phương hướng công tác năm 2014 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị toàn ngành cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân; động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác tham mưu nhằm tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

2. Tiến hành sơ kết, tổng kết các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, tích cực tham mưu vào việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; trong đó trọng tâm là tổng kết thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá X về đại hội đảng bộ các cấp, để tham mưu xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng khoá XI, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) trình Đại hội XII.

 

 Hội nghị diễn ra trong 1 ngày - Ảnh: HH


3. Tích cực tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy hoạch; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín. Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ, tổ chức đảng luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quy hoạch; qua đó phát hiện nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý lâu dài cho đất nước. Kết hợp việc luân chuyển, đào tạo cán bộ với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự lãnh đạo các cấp uỷ ở địa phương, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và tham mưu về phương hướng xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. Tham mưu giúp các cấp ủy triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo sự chỉ đạo của Trung ương.

5. Làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là những vấn đề vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ và sự phát triển của đất nước.

6. Chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là cơ quan tham mưu cấp chiến lược vững mạnh về tư tưởng chính trị, có năng lực, trách nhiệm, công tâm, trung thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Nhân dịp năm mới 2014 và Xuân Giáp Ngọ sắp tới, đồng chí Lê Hồng Anh chúc các đồng chí trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng và gia đình một năm mới sức khoẻ, an khang, thịnh vượng. Chúc ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./. 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG