The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
28/04/2017 - Lượt xem: 5025
Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm hay, giải pháp phù hợp trong việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” .

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chấp hành nghiêm việc công khai, minh bạch hoạt động theo quy định của Đảng, Nhà nước; công khai cam kết của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phòng, chống tham nhũng, lãng phí để tăng cường chức năng theo dõi, giám sát của cán bộ, công chức và nhân dân. Công tác kê khai tài sản được các cấp, các ngành triển khai, thực hiện theo quy định pháp luật, định kỳ 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, nhân dân tiếp cận thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, đơn vị.

Chính quyền các cấp đã tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân biết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự án, công trình đầu tư, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình ở địa phương; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức; công khai các khoản thu - chi, các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời, phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo điều kiện để nhân dân bàn và quyết định những vấn đề về chủ trương và mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi công cộng, qua đó đã huy động được khối lượng lớn về nhân lực, vật lực xây dựng hạ tầng ở các thôn, làng, tổ dân phố. Tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định. Phối hợp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tham gia dự thảo sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đảm bảo đúng theo quy định.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã lồng ghép việc thực hiện các nội dung của phương châm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch giám sát hằng năm theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, hội viên, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tích cực tham gia góp ý dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tham gia dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Góp ý xây dựng chính quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, việc thể chế hóa tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp, việc cải cách thủ tục hành chính, phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Nhìn chung, qua việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” , nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên một bước. Các cấp ủy, chính quyền ngày càng có những giải pháp hay, cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Mức độ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương được nhân dân đánh giá đạt được những kết quả tích cực, đem lại niềm tin cho người dân. 

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG