The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình
06/04/2020 - Lượt xem: 3121
Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW với quyết tâm cao; khẩn trương vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

 


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (trong đó, có nội dung khẩn trương triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở tỉnh theo quy định của Trung ương), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành  Nghị quyết 37-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2019 tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW (viết tắt là Kế hoạch 186-KH/TU); đồng thời, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1002/UBND-NC, ngày 17 tháng 5 năm 2018 về việc triển khai Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó giao nhiệm vụ, phân công cụ thể nhằm triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo nội dung, lộ trình quy định; Công văn số 407/UBND-NC, ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh tập trung khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ, lộ trình tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, để chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định, lộ trình đề ra, cụ thể như sau:

Tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn tỉnh. Sau khi có số liệu cụ thể do ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo và ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường về diện tích tự nhiên, Cục Thống kê tỉnh về quy mô dân số, Sở Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chỉ có 02 đơn vị hành chính xã thuộc diện sắp xếp ở tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 (gồm: Xã Chư Jôr thuộc huyện Chư Păh, xã Chư HDrông thuộc thành phố Pleiku).

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương giai đoạn 2019 - 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai xây dựng và phê duyệt “Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2019 - 2021”, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định. Theo quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3574/BNV-CQĐP, ngày 06 tháng 8 năm 2019 về thống nhất với Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2019 - 2021; ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1737/UBND-NC về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri, họp Hội đồng nhân dân 03 cấp, lập hồ sơ Đề án trình Chính phủ. Ngày 14 tháng 8 năm 2019, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp đã tổ chức lấy ý kiến cử tri; hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện có liên quan (của thành phố Pleiku, huyện Chư Păh) đã tổ chức kỳ họp hội đồng nhân dân bất thường tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Sau sắp xếp, số lượng các thôn, làng trên địa bàn tỉnh cũng giảm so với trước. Ảnh: N.Đ

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập 04 đơn vị hành chính cấp xã ở tỉnh, gồm: Xã Chư Jôr, xã Chư Đang Ya thuộc huyện Chư Păh; phường Chi Lăng, xã Chư HDrông thuộc thành phố Pleiku. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Qua thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã đánh giá tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 37-NQ/TW và quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và ban hành Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2020).

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW với quyết tâm cao; khẩn trương vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để đồng thuận ủng hộ. Các cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW; qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện đã quan tâm nắm bắt và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế việc gây xáo trộn đến tâm tư trong thời gian công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phạm Công Hùng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG