The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng
16/06/2021 - Lượt xem: 1526
Trong những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng là một hình thức hoạt động có hiệu quả, một công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư, Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, ngày 10 tháng 11 năm 2011, của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Thông tri số 13-TT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2008 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thành lập đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, ban hành quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin, tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cấp thẻ cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy. Các đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng một cách nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong 10 năm qua, lực lượng báo cáo viên các cấp của tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn để phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, tỉnh Gia Lai có 05 báo cáo viên cấp Trung ương, 48 báo cáo viên cấp tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã thành lập và phát triển 883 báo cáo viên cơ sở, 2.026 tuyên truyền viên.

Việc ban hành quy chế hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên các cấp được thực hiện theo đúng quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn 17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy lựa chọn, thành lập, tổ chức hoạt động cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố. Lực lượng này gồm những người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, thôn trưởng, cán bộ, giáo viên đã về hưu, cựu chiến binh, những người có năng lực, kinh nghiệm, tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động ở địa phương, đồng thời có khả năng tuyên truyền miệng; nhạy bén với thực tiễn; có uy tín trong cộng đồng; sống gần gũi, gắn bó với nhân dân tại địa phương; am hiểu phong tục tập quán, tâm lý, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc tại chỗ. Tính đến thời điểm hiện tại, có 11/17 địa phương đã tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở 100% xã, phường, thị trấn với hơn 1.000 đồng chí. 

Công tác quản lý, định hướng hoạt động cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Định kỳ hằng tháng, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện được cung cấp đầy đủ các loại tài liệu phục vụ cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng vừa nhanh chóng, kịp thời vừa dễ khai thác, đảm bảo tính bảo mật cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng chủ lực trong việc cung cấp thông tin của Đảng bộ và có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh chống các luận điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chất lượng hội nghị báo cáo viên định kỳ và đột xuất hàng tháng được thực hiện thường xuyên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, chất lượng đảm bảo, có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Trong 10 năm qua, đã tổ chức hơn 300 hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh cho trên 10.000 lượt báo cáo viên các cấp; tổ chức nhiều hội nghị thông tin chuyên đề mời các chuyên gia đầu ngành của Trung ương về báo cáo cho gần 20.000 lượt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thường xuyên và định kỳ hội nghị báo cáo viên hằng quý. Một số đơn vị tổ chức 02 tháng/lần, có đơn vị duy trì 01 tháng/lần, như: Thị ủy Ayun Pa, Đảng ủy Quân sự tỉnh. Thời gian qua, đã tổ chức trên 2.600 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương; một số huyện đã duy trì tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm thường xuyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Đã chọn, cử báo cáo viên dự Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực, toàn quốc, kết quả có 01 đồng chí đạt giải Nhì và 01 đồng chí đạt giải Ba cấp khu vực; 01 đồng chí tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc và đạt giải Ba. Qua hội thi, các báo cáo viên trong toàn tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động báo cáo viên, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, tự hào với nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng tuyên truyền nòng cốt ở cơ sở đã vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức, phương thức tuyên truyền, như: Quán triệt trực tiếp các văn bản đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt đảng, đoàn - hội, sinh hoạt cộng đồng, các cuộc họp thôn, làng, tổ dân phố, lồng ghép vào những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc thông qua các hoạt động đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tuyên truyền linh hoạt bằng hai thứ tiếng Việt - Jrai, Việt - Bahnar. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hình thức tuyên truyền này trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, cũng như cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tổ chức phản động FULRO; kịp thời tiếp thu, giải đáp, giải quyết những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội của đội ngũ báo cáo viên được cấp ủy các cấp chú trọng chỉ đạo thường xuyên, kịp thời với nhiều thông tin, nhanh, chính xác về diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội xung quanh nhiều vấn đề, sự kiện nóng được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quan tâm, qua đó đã tham mưu Tỉnh ủy kịp thời giải quyết được những bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân an tâm công tác và học tập, lao động, sản xuất.

Trong 10 năm qua, đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được cơ cấu đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có quan điểm lập trường tư tưởng đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tính chiến đấu và ý thức kỷ luật cao; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức lối sống, có mối quan hệ gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân; có trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Luôn chấp hành tốt sự phân công cấp ủy, nhất là việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của Đảng, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức đối thoại, thông tin bằng nhiều hoạt động phong phú, như: Họp dân, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện quy chế hoạt động báo cáo viên của từng cấp, khắc phục triệt để tình trạng thiếu quan tâm trong công tác xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian qua. Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Duy trì và nâng cao chất lượng của hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng. Tăng cường đối thoại với người nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân gắn với việc nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên để kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền. Phát huy tối đa ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và vai trò của đội ngũ báo cáo viên; kịp thời khen thưởng, động viên đội ngũ báo cáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Phạm Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG