The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
05/11/2019 - Lượt xem: 2181
Hằng năm, trên cơ sở kết quả rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phân tích rõ từng chức danh phải đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chuẩn theo quy định, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do Trung ương, bộ, ngành, tỉnh, huyện tổ chức nhằm đảm bảo cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chuẩn theo chức danh, ngạch công chức.

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xác định đúng nhu cầu, vị trí cần đào tạo; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ để chấm dứt tình trạng được bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ sau đó mới cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của tỉnh, cán bộ, công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ảnh: N.Đ

Từ năm 2016 đến nay đã cử 2.561 lượt cán bộ, công chức cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng đạo đức công vụ, 3.193 cán bộ, công chức cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 556 cán bộ, công chức cấp xã; cử 236 cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng mở 05 lớp trung cấp chuyên môn cho 170 cán bộ, công chức cấp xã và 04 lớp đại học cho 263 cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức được 30 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 1.429 cán bộ, công chức cấp xã; mở 04 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 335 đồng chí; thực hiện việc bổ túc văn hóa cho 416 cán bộ, công chức cấp xã; mở 26 lớp bồi dưỡng tin học cho 1.125 cán bộ, công chức cấp xã; mở 27 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Jrai và Bahnar) cho 1.035 cán bộ, công chức cấp xã; mở 13 lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ cấp xã cho 847 đồng chí, mở 62 lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã cho 5.727 đồng chí.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2017 về việc thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo đó cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước xây dựng lực lượng cán bộ người dân tộc thiểu số thành cán bộ giữ vai trò lãnh đạo, quản lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được quan tâm. Chất lượng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp cơ bản đáp ứng về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ viên chức có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ngày càng tăng, cơ cấu tương đối hợp lý trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa - xã hội, du lịch, khoa học - công nghệ..., từng bước hình thành đội ngũ viên chức có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập, phát triển, ổn định xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, đã cử 1.299 viên chức giữ chức vụ quản lý bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; cử 11.506 viên chức bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp từ giáo dục phổ thông đến dạy nghề, đảm bảo về số lượng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, đủ năng lực tạo ra những chuyển biến tích cực, tiến bộ về chất lượng giáo dục trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Hằng năm, đội ngũ giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông, giáo viên dạy nghề đều được cử đi đào tạo về chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng nghề và năng lực sư phạm. Công tác đào tạo đối với viên chức ngành y tế được quan tâm, nhằm từng bước hình thành đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, quản lý giỏi, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tính đồng bộ trên các lĩnh vực chuyên khoa. Phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được cải tiến, đổi mới theo hướng sát thực với điều kiện, tình hình công tác của các cơ quan, đơn vị, giúp cho viên chức giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trung cấp nhằm xây dựng đội ngũ tại chỗ có trình độ đại học, công tác ổn định lâu dài; thông qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở, nhất là tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (tại Quyết định số 2395/2015/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ), tỉnh đã tập trung đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, ưu tiên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến và cán bộ khoa học phục vụ chương trình nông nghiệp công nghệ cao, các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban hành các cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học; thông qua đề tài, chương trình nghiên cứu, lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức có khả năng nghiên cứu, năng lực thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi lý thuyết, có kiến thức chuyên sâu và năng lực thực tế. Ngoài ra, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ để ứng dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, thực thi công việc.

Bên cạnh đó, xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề cấp bách và cần thiết trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, vì vậy, song song với việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước và trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các đề án, quyết định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; với mục tiêu vừa đào tạo, vừa thu hút cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao như thạc sỹ, tiến sỹ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, trong đó đặt mục tiêu chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ. Hình thành đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác; quan tâm  phát triển đội ngũ trí thức trẻ về công tác tại cơ sở.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG