The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
25/05/2017 - Lượt xem: 2177
Những năm qua, công tác dân tộc và tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc của đồng bào; qua đó, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nhờ đó, tình hình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được những kết quả tích cực:

Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Tình hình giải quyết đất sản xuất và điều kiện dân sinh theo tinh thần Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn có những chuyển biến tích cực; đến nay tỉnh cơ bản đã giải quyết một phần khó khăn về vấn đề đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, đã hỗ trợ 4.878 hộ, với tổng kinh phí 80.367 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất 416 hộ (diện tích 252,98 ha); hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề (chăn nuôi) 4.066 hộ (68.873 triệu đồng), hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề (mua sắm nông cụ, máy móc) 399 hộ (kinh phí 3.809,5 triệu đồng). Việc giải quyết tình trạng di cư tự do mới đạt được những kết quả bước đầu, đời sống dân di cư tự do từng bước ổn định, số dân di cư tự do giảm dần theo từng năm. 

Tình hình học sinh dân tộc thiểu số bỏ học giảm hơn so với các năm trước. Toàn tỉnh hiện có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú với 3.431 học sinh, 21 trường phổ thông dân tộc bán trú với 3.286 học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 8 huyện (Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Đak Đoa và Đức Cơ). Trong 6 tháng đầu năm 2017, sĩ số học sinh ở các cấp học, bậc học được duy trì ổn định, chỉ có một số ít trường hợp vắng học trong một vài buổi về phụ giúp gia đình thu hoạch nông sản hoặc một số ngày lễ của cộng đồng, sau đó quay lại trường. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương vận động học sinh quay trở lại trường, nâng cao nhận thức của cha mẹ, học sinh về lợi ích của giáo dục. Mặt khác, các trường học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học, có kế hoạch hỗ trợ các em theo kịp chương trình. Chất lượng dạy và học được nâng lên, khoảng cách giáo dục giữa các vùng dần được thu hẹp, tổ chức dạy lồng ghép tiếng Jrai và Bahnar cho học sinh. Các chương trình về phát triển giáo dục đạt mục tiêu đề ra. Nhiều chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả như: Chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường dân tộc nội trú, chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú...

Công tác dân vận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo quyết liệt. Cấp ủy các cấp quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, giám sát, tiếp xúc cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng dân chủ, cụ thể, thiết thực, được nhân dân đồng tình. Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, trong đó tập trung làm chuyển biến nhận thức về công tác dân vận của chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, xung kích tình nguyện xây dựng quê hương, chung sức xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động ủng hộ quỹ “vì người nghèo”, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Công tác dân vận của Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã tổ chức các tổ, đội công tác, đội xây dựng tăng cường về cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới để bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, nắm tình hình, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật... góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng sâu, vùng xã, biên giới. 

Công tác tập hợp quần chúng là người dân tộc thiểu số vào các tổ chức đoàn thể có nhiều cố gắng, phương pháp vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với các phong trào của các đoàn thể nhân dân, kết hợp giữa vận động tập trung với vận động cá biệt; chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng thôn, làng trong quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên cử cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, chú trọng đến đoàn viên, hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tranh thủ các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ công tác nắm tình hình. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhưng nhìn chung, trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG