The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh
01/08/2019 - Lượt xem: 1336
Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 09 văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác dân vận. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Lãnh đạo định hướng nội dung hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là việc triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hướng hoạt động về cơ sở; lãnh đạo về tổ chức, nhân sự, đại hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ hằng quý giữa Thường trực Tỉnh ủy với Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Quan tâm lãnh đạo về tổ chức bộ máy hệ thống dân vận các cấp; đồng thời, tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với hơn 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng văn bản pháp quy; cụ thể hóa các nội dung công tác dân vận của Đảng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình tiếp xúc cử tri tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Ảnh: Nguyễn Đông

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân và các thành viên Ủy ban nhân dân triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo phương thức thực hiện các nội dung công tác dân vận theo chức năng, thẩm quyền; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết, triển khai chương trình phối hợp theo giai đoạn hằng năm và kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2018, 2019 đạt kết quả tốt.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện khá tốt việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Đến nay, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phân công một đồng chí ủy viên đảng đoàn phụ trách công tác dân vận. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận và nhiệm vụ công tác dân vận của tổ chức mình.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Chương trình 19-CTr/TU, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội theo quy định. Kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt chức năng cơ quan tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đề xuất được nhiều nội dung, giải pháp về công tác dân vận, tham mưu Tỉnh ủy kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận, triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các ngành chức năng.

Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phòng trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo Hân

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG