The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
17/06/2018 - Lượt xem: 1911
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy viên, khắc phục tình trạng chồng chéo trong công việc. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp của cấp ủy với cơ quan Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, đến nay, hầu hết các đảng ủy xã, phường, thị trấn đều có quy chế phối hợp hoạt động với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Nhiều cấp ủy đổi mới nội dung, quy trình, cách ra nghị quyết và xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; phương thức lãnh đạo của cấp ủy khắc phục được tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò của tổ chức đảng. Chú trọng việc phân công công tác cho cấp ủy viên và đảng viên; chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Đề cao vai trò trách nhiệm, tích cực chủ động của từng cấp ủy viên, trước hết là bí thư, phó bí thư cấp ủy về việc tham mưu đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của hội đồng nhân dân; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực; công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các xã, phường, thị trấn đều thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng cao.

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã có chuyển biến. Các thôn, làng, tổ dân phố đều có chi bộ độc lập, số chi bộ có chi ủy chiếm 53%. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đánh giá cán bộ hằng năm được làm thận trọng, chặt chẽ, sát thực hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật cũng được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc; kịp thời chấn chỉnh những cá nhân, tập thể có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, gây mất đoàn kết nội bộ. Kịp thời khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực làm việc với cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về mọi mặt

Từ thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

- Một là, cần quán triệt cho các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là nắm vững các văn bản của Trung ương, của tỉnh, có tác dụng định hướng hoạt động cho tổ chức cơ sở đảng, là căn cứ để cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng.

- Hai là, phải coi trọng công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở, đây là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Do đó, cần phải thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy. Đồng thời, thực hiện trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ ở cơ sở.

- Ba là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở xã, phường, thị trấn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội vững mạnh, toàn diện.

- Bốn là, thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. Quan tâm chăm lo hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở nhất là những những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, làng, tổ dân phố để họ yên tâm công tác.   

- Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, nhất là cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những mặt hạn chế ở cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc và phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG