The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Một số kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở
27/08/2020 - Lượt xem: 1897
Qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng kết, đánh giá một số nội dung liên quan, nhất là rút ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã thành lập các tiểu ban của cấp ủy chuẩn bị, phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình bảo đảm thành phần, số lượng và phù hợp với điều kiện của từng đảng bộ. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp dưới theo đúng quy định. Lựa chọn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đại hội điểm, đại hội thí điểm, thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất trong đảng bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cơ quan liên quan đã bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và các nguyên tắc, thủ tục, quy định. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, nghị quyết, chương trình hành động cơ bản được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực vào dự thảo báo cáo chính trị. Những vấn đề bức xúc, những việc làm được, chưa làm được ở cơ sở, các giải pháp nhằm giúp cấp ủy xây dựng phương hướng phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong nhiệm kỳ tới được đại biểu tại đại hội phân tích, thảo luận chặt chẽ.

Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và kế hoạch tổ chức thực hiện của từng đảng bộ. Chất lượng, số lượng, cơ cấu cấp ủy hợp lý, tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên đảm bảo đúng tiêu chuẩn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một vài đơn vị còn dài, tính khái quát chưa cao; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành có nội dung trùng với báo cáo chính trị, chưa chỉ ra tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy. Số lượt ý kiến tham gia góp ý tại một số đại hội còn ít, hầu hết là đọc tham luận, ít thảo luận nên chưa thu hút và phát huy trí tuệ của các đại biểu vào việc đóng góp xây dựng dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Ở một số tổ chức đảng, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức, ít nơi tổ chức để đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội. Ở một số tổ chức đảng, việc điều hành của đoàn chủ tịch và nội dung điều hành chưa được chuẩn bị kỹ, còn lúng túng; thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm phiếu chưa tốt, kéo dài thời gian bầu cử.  

Biểu quyết tại đại hội

Qua đại hội cấp cơ sở, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới, đó là: Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Coi trọng công tác hướng dẫn, định hướng, thẩm định, phê duyệt các văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý, cân đối, bảo đảm logic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học sâu sắc; đồng thời, cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Tập trung kiểm điểm, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Các tiểu ban, tổ giúp việc chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt việc gợi ý thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và cấp mình. Tập trung gợi ý thảo luận các nội dung lớn, khó, mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị; gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng, tạo không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”. Trong công tác nhân sự đại hội, phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác thông qua các sản phẩm cụ thể; đồng thời, phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức rõ đây là đại hội đảng các cấp chứ không phải hội nghị chuyên môn, vì vậy phải tập trung cao cho công tác Đảng, nhất là thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Trong kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phải tập trung kiểm điểm việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng. Phải đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay sau khi kết thúc đại hội.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG