The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực thực hiện công tác dân vận
17/05/2020 - Lượt xem: 1912
Thời gian qua, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nội dung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng được đổi mới. Thực hiện có hiệu quả phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”.

Đã thực hiện được 903 cuộc đi cơ sở, với 2.696 lượt cán bộ tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả tích cực, như: Mặt trận Tổ quốc với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đoàn Thanh niên với các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội Nông dân với Phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”. Công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được triển khai sâu rộng trong tổ chức hội với chủ đề thi đua xuyên suốt 5 năm qua: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, phong trào “2 xóa - 3 giúp - 3 mô hình”...

Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực củng cố tổ chức, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thực hiện nhiều hình thức tập hợp quần chúng, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Hiện nay, toàn tỉnh có 657.326 đoàn viên, hội viên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức đạt gần 79%. Hội Liên hiệp Phụ nữ 225.102 hội viên; Hội Nông dân 178.263 hội viên; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 164.764 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh 34.097 hội viên; Liên đoàn Lao động tỉnh 55.350 đoàn viên. Coi trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng, khu dân cư. Đã kiện toàn và củng cố hoạt động của 220 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và 1.626 tổ hòa giải. Toàn tỉnh đã xây dựng được 1.626 bản hương ước, quy ước thôn, làng, khu dân cư.

Ảnh: N.Đ

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện báo cáo thường trực cấp ủy phê duyệt trước khi thực hiện. Đến nay, đã tổ chức 1.166 lượt đoàn giám sát tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; cấp tỉnh 106 đoàn; cấp huyện 151 đoàn; cấp xã 909 đoàn, với 2.346 lượt nội dung (cấp tỉnh 177 lượt, cấp huyện 418 lượt, cấp xã 1.751 lượt); 301 cuộc phản biện, với 482 lượt văn bản dự thảo. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 108 cuộc phản biện, với 142 lượt văn bản dự thảo; cấp huyện tổ chức 61 cuộc phản biện, với 107 lượt văn bản dự thảo; cấp xã tổ chức được 132 cuộc phản biện với 233 lượt văn bản dự thảo.

Các hội quần chúng hoạt động ngày càng hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 793 hội, với 466.394 hội viên. Trong đó, cấp tỉnh 35 hội, gồm 15 hội có tính chất đặc thù; cấp huyện 123 hội; cấp xã 635 hội. Tổng biên chế được hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 116 người, trong đó cấp tỉnh 65; cấp huyện 51. Các hội thực hiện tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội tích cực hưởng ứng; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm; đội ngũ cán bộ các cấp hội cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian đến, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Thông báo số 1925-TB/TU, ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị (khóa XII); đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG