The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục chuyển biến tích cực
30/06/2019 - Lượt xem: 1380
Theo Báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, trong đó công tác xây dựng Đảng tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng, nhất là tuyên truyền kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương và của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 6, 7,  (khóa XII); ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng đảm bảo yêu cầu đề ra. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Số lượng tập thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình là 4.606 đơn vị, trong đó: Cấp tỉnh có 71 đơn vị, cấp huyện và tương đương có 790 đơn vị, cấp cơ sở có 3.745 đơn vị. Số lượng cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình là 52.857 đồng chí. Triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Minh Tân

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng; trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 742 đảng viên; trong đó, có 342 đảng viên nữ (chiếm 46,09%), 262 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 35,3%), 506 đảng viên trong tuổi đoàn (chiếm 68,19%), 32 đảng viên là người có đạo (chiếm 4,31%). Viêc xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy tiếp tục được quan tâm. Thực hiện tốt công tác rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ, nắm tình hình chính trị hiện nay để phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Quan tâm công tác cán bộ, nhất là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt các chính sách cán bộ và công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Triển khai thực hiện theo tiến độ chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2019; kiểm tra, giám sát năm 2019 (bổ sung); Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng, 12 đảng viên (tăng 04 tổ chức, 10 đảng viên), về tổ chức đảng đạt 83,3%, về đảng viên đạt 150% chỉ tiêu đề ra. Đến nay, đã kết luận kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, 06 đảng viên và đang kiểm tra theo quy trình đối với 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên. Thực hiện Kế hoạch hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng, 12 đảng viên (tăng 04 tổ chức, 10 đảng viên), về tổ chức đảng đạt 83,3%, về đảng viên đạt 150% chỉ tiêu đề ra. Đến nay, đã kết luận kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, 06 đảng viên và đang kiểm tra theo quy trình đối với 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận đảm bảo theo quy định. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức tốt Hội nghị giao ban công tác dân vận Cụm Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2019.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại tỉnh. Ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm tra về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; kịp thời sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở...

Minh Tân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG