The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực
06/07/2018 - Lượt xem: 1570
Sáu tháng đầu năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến, trong đó, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực.

Phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới. Công tác tuyên truyền được chỉ đạo triển khai kịp thời và đúng định hướng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) của Đảng. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý, nhất là trước tình hình các thế lực thù địch kích động nhân dân tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự nhằm phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng diễn ra ở một số tỉnh, thành phố. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi nhân kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhất là ban hành và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử... Thường xuyên rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bước đầu triển khai Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh. 

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 977 đảng viên (trong đó: 456 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 46,67%; 291 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 29,79%; 668 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 68,37%; 31 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 3,17%) nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 55.902 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên từng bước có sự đổi mới, qua đánh giá phân loại năm 2017, đã có 496 tổ chức cơ sở đảng, 1.911 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 5.017 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được khen thưởng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và các chế độ chính sách cho cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thời gian theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tăng cường bám cơ sở, bám dân kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. 

6 tháng cuối năm 2018, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền gắn với tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương... kịp thời định hướng tuyên truyền và nắm bắt, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.  Tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra cơ sở việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của ban chỉ đạo công tác tôn giáo của cấp huyện.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG