The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực
23/03/2020 - Lượt xem: 1534
Trong quý I năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan trong khối tuyên truyền, tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh và các sự kiện quốc tế, trong nước nổi bật. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng đã có nhiều tin, bài tuyên truyền, phản ánh - tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã khai thác, phản ánh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là phản ánh tích cực, kịp thời diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. Chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa giáo; tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến hành kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được quan tâm thực hiện, kịp thời cung cấp, định hướng công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên trước những vấn đề thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đạt kết quả tích cực. Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đại biểu các cấp tại huyện: Chư Sê, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang và thị xã Ayun Pa. Đôn đốc các huyện báo cáo tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; trong quý, Trường Chính trị tỉnh quản lý, giảng dạy và phục vụ 23 lớp, với 1.346 học viên, liên kết đào tạo, bồi dưỡng 02 lớp với 180 học viên. Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phần mềm công tác quản lý cán bộ, phầm mềm thống kê công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hội nghị giao ban công tác đảng quý I.2020. Ảnh: Nguyễn Đông

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, trọng tâm là giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở một số đảng bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Chủ động nắm thông tin, báo cáo tình hình cán bộ, đảng viên có vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới. Đã triển khai quyết định giám sát đối với 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đạt được một số kết quả. Tham mưu cấp ủy: Kiểm tra 18 tổ chức đảng, 63 đảng viên; giám sát 38 tổ chức đảng, 83 đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng các cấp theo quy định. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm thực hiện.

Công tác dân vận được chú trọng. Đã ban hành các văn bản đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác dân vận; tăng cường nắm tình hình triển khai thành lập, tổ chức hoạt động của mô hình “Nông hội” ở các địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang đã đi vào thực chất; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban dân vận cấp ủy các địa phương tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác dân vận. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

Văn phòng Tỉnh ủy tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thí điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ động tham mưu về công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đến nay, về nội dung, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đối với Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phục vụ Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp lần thứ Tư, thứ Năm; xây dựng Dự thảo (lần 1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG