The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực
20/05/2020 - Lượt xem: 2363
Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Gia Lai đã đạt được những kết quả quả tích cực.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận. Nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị đã được xác định rõ gắn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị trong hoạt động và trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai nhiều nội dung, hình thức làm công tác dân vận phù hợp, hiệu quả. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quyết định 290-QĐ/TW chưa thật sự sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành quy chế, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận còn chung chung, thiếu cụ thể. Công tác dân vận chính quyền tuy được tăng cường, song vẫn còn một số mặt hạn chế. Công tác phối hợp giữa các lực lượng làm công tác dân vận có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ở một số cấp ủy, các cơ quan nhà nước hiệu quả chưa rõ nét. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân của cơ quan dân vận, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có lúc chưa kịp thời. Chất lượng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có mặt còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở…


Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong nhiệm vụ của công tác dân vận. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác dân vận; coi công tác dân vận là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; từng bước khắc phục tình trạng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số cơ sở yếu kém, phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo việc cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” theo quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương, biện pháp tiến hành công tác dân vận phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường bám, nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân để có chủ trương, biện pháp nâng cao đời sống, phát huy nguồn lực trong nhân dân; giải quyết có hiệu quả những nhu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đền bù, thu hồi đất đai, những vấn đề có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, nhất là các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng công khai, dân chủ, thân thiện và gần dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và những bức xúc của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Thông báo số 1925-TB/TU, ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị (khóa XII); đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy với các ngành chức năng; xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận đi đôi với rà soát, bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện công tác dân vận sát với thực tế của đơn vị, địa phương. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác dân vận; kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Xuân Tân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG