The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra
04/06/2020 - Lượt xem: 1912
Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 21 đảng bộ trực thuộc (gồm 14 huyện ủy, 02 thị ủy, 01 thành ủy, 04 đảng ủy); 957 tổ chức cơ sở đảng (352 đảng bộ cơ sở, 605 chi bộ cơ sở); 3.276 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trước khi thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính, số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 3.322 chi bộ), tổng số đảng viên của toàn đảng bộ là 60.159 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Đến nay, công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đảm bảo tiến độ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Đối với cấp cơ sở: Tính đến ngày 28/5/2020, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội ở 3.322/3.322 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đối với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, có 46/46 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội điểm, 21/25 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội thí điểm và có 611/886 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đại trà (đạt 63,8%)

Đối với cấp huyện và tương đương: Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện để phục vụ duyệt nội dung đại hội cấp huyện, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2020; đến nay, các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành duyệt nội dung đại hội của 07/21 đảng bộ trực thuộc. Về công tác xây dựng đề án nhân sự đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Về đại hội điểm, thí điểm cấp huyện, trên cơ sở Chỉ thị 35-CT/TW, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và căn cứ đặc điểm, tình hình ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn 01 đảng bộ cấp huyện tổ chức đại hội điểm (Đảng bộ huyện Phú Thiện), 02 đảng bộ tổ chức thí điểm (Đảng bộ thành phố Pleiku và Đảng bộ huyện Đak Đoa). Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các đại hội vào tháng 6 năm 2020 theo đúng Kế hoạch.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Nội dung xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Đến nay, đã hoàn thành dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân; đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, hiện nay đã hoàn chỉnh dự thảo lần 1 và đang lấy ý kiến của các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Dự kiến sẽ tiếp tục tiếp thu, tu chỉnh các dự thảo báo cáo, trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 22 (tổ chức vào đầu tháng 7/2020).

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự Đại hội tham mưu, chuẩn bị đúng quy trình, quy định theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn, quy định của Trung ương. Quá trình thực hiện có đổi mới, mở rộng dân chủ trong Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm của tập thể Tỉnh ủy và của từng đồng chí Tỉnh ủy viên, tạo sự nhất trí cao, bảo đảm tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này, cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện việc chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nguyễn Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG