The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chú trọng thực hiện nghiêm các khâu trong công tác cán bộ
23/08/2019 - Lượt xem: 2637
Những năm qua, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện chính sách cán bộ và kỷ luật cán bộ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chú trọng công tác đánh giá cán bộ; đánh giá đúng về phẩm chất, năng lực của cán bộ để làm cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... Từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhất là sau khi có các quy định của Trung ương như: Quy định số 286-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, kết hợp đánh giá cán bộ, công chức với phân loại đảng viên cuối năm thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả đánh giá cán bộ là cơ sở để cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xem xét, quyết định công tác cán bộ. Qua công tác đánh giá, giúp cán bộ nhìn nhận được những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân, từ đó có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ, theo đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 14 tháng 1 năm 2005 về công tác quy hoạch cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 03-KH/BTCTU, ngày 10 tháng 5 năm 2006 thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW và Nghị quyết 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU, ngày 26 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Sau khi có Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương (thay thế Hướng dẫn 22-HD/BTCTW), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 19 tháng 3 năm 2013 về hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 07 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Nguyễn Đông

Sau khi quy hoạch được phê duyệt theo nhiệm kỳ, hằng năm, đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở để bổ sung nguồn quy hoạch đối với các cấp. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng cơ cấu 3 độ tuổi đảm bảo tính kế thừa, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số theo quy định và cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, cấp ủy các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ để chấm dứt tình trạng được bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ sau đó mới cử đi đào tạo. Từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2019, tỉnh đã cử 74.912 lượt cán bộ cấp tỉnh đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với đó,công tác luân chuyển cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 971-QĐ/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được thực hiện theo phương châm: Chắc chắn, thận trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa gắn với công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. Thông qua luân chuyển cán bộ đã khắc phục được tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý và góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đa số cán bộ được luân chuyển, nhất là cán bộ được luân chuyển từ các cơ quan tỉnh về các huyện, thị xã, thành phố đều xác định rõ nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua luân chuyển đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, từng bước nâng cao độ đồng đều giữa các vùng khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý giữa khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; giải quyết cơ bản hiện tượng cục bộ, khép kín ở một số địa phương, đơn vị.

Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng các quy định của Trung ương và của tỉnh. Quá trình xem xét, bổ nhiệm luôn gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn đối với từng chức danh, phẩm chất, năng lực và kết quả đánh giá đối với từng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo dân chủ, công khai, thực hiện theo quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ nên thời gian qua, công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh, nhất là đối với trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện theo đúng quy định, qua đó, giúp cán bộ thực hiện đúng sở trường công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG