The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới
19/08/2019 - Lượt xem: 2897
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, công tác rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm triển khai thực hiện tích cực, xem đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Các cấp ủy cơ sở hằng năm đều có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 12.363 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ tỉnh hiện nay là 58.420 đồng chí. Chất lượng đảng viên được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là số có trình độ trung học chuyên nghiệp và sau đại học tăng. Có được kết quả trên là do trên cơ sở chỉ tiêu đại hội đầu nhiệm kỳ hằng năm các cấp ủy đều rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; chú trọng lựa chọn quần chúng tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng nhằm nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay hầu hết các đảng bộ cấp huyện đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, cơ bản đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo nghị quyết đề ra.

Nhìn chung, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên kịp thời tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn giúp cơ sở thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp đã góp phần tăng cường cho đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, việc nắm bắt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả hơn; chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng lên nhờ hoạt động của các đảng viên trẻ. Hằng năm các cấp ủy xây dựng kế hoạch đề ra biện pháp cụ thể thực hiện công tác kết nạp đảng viên trên cơ sở chỉ tiêu đại hội đầu nhiệm kỳ, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, việc lựa chọn quần chúng để bồi dưỡng nhận thức về Đảng chưa chặt chẽ, số lượng cử đi nhiều, nhưng kết quả xem xét kết nạp đạt thấp. Quy trình lựa chọn quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng nhiều nơi thực hiện chưa chặt chẽ. Một số nơi chưa bám vào tiêu chuẩn và điều kiện để lựa chọn, xem xét kết nạp, nên chưa tạo được phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Công tác kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cũng còn nhiều khó khăn, do số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước qui mô nhỏ chiếm đa số, hoạt động mang tính chất gia đình, việc sử dụng lao động còn theo thời vụ. Một số đảng bộ tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2019: Thị xã An Khê kết nạp được 14 đảng viên (0,59%), trong khi chỉ tiêu kết nạp năm 2019 là 6%; Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 43 đảng viên (0,92%), trong khi chỉ tiêu kết nạp so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ là 5%; huyện Chư Pưh 14 đảng viên (0,92%), trong khi chỉ tiêu kết nạp năm 2019 là 8%; huyện Krông Pa 21 đảng viên (1,01%), trong khi chỉ tiêu kết nạp so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ là 6,5%; huyện Đak Pơ 17 đảng viên  (1,26%), trong khi chỉ tiêu kết nạp năm 2019 là 7%; huyện Đức Cơ 45 đảng viên (1,95%) trong khi chỉ tiêu kết nạp so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ là 5%...

Để công tác kết nạp đảng viên từ nay đến năm 2020 đạt kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở cần thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng tại địa phương, cơ sở. Các cấp ủy cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu hàng năm cho các chi bộ và tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa công tác phát triển đảng viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong nghị quyết lãnh đạo của mình. Chú ý gắn việc kiểm điểm cấp uỷ viên các cấp, việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm với công tác kết nạp đảng viên, coi đây là nội dung, tiêu chuẩn để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và là tiêu chuẩn để xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; lãnh đạo thúc đẩy các phong trào quần chúng tạo môi trường tốt cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cấp ủy, chi bộ khi xem xét, tạo nguồn kết nạp đảng viên phải có quá trình theo dõi, thử thách, rèn luyện đối với quần chúng được xem xét đề nghị kết nạp Đảng, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng nguồn kết nạp đảng viên mới. Việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở và cán bộ phụ trách công tác tổ chức đảng ở các xã, thị trấn. Đảng ủy các xã, thị trấn cần phải bố trí cán bộ làm công tác phát triển đảng viên có trình độ, năng lực nhất định để đảm bảo việc hướng dẫn, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới đúng theo quy định.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG