The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên
15/04/2020 - Lượt xem: 2290
Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng loại hình tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quy trình đánh giá, xếp loại được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất, đúng quy định, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân đều nghiêm túc khắc phục, sửa chữa kịp thời những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm điểm, đã đánh giá đúng kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy tính tự giác, dân chủ, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục; các ý kiến tham gia tại hội nghị thể hiện sự chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo thực chất, không hình thức, không làm lướt; dựa trên kết quả thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của tập thể; đồng thời, căn cứ vào kết quả đánh giá của các chủ thể và ngành dọc cấp trên quản lý trực tiếp, do vậy việc đánh giá, xếp loại đã đi vào thực chất, tránh được tình trạng nể nang, hình thức. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp căn cứ Quy định số 825-QĐ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp loại đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác kiểm điểm được thực hiện theo hướng cán bộ lãnh đạo, quản lý trước, đảng viên sau. Sau khi tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân mới tiến hành xây dựng báo cáo đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ năm 2019 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân loại theo phân cấp quản lý. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm; từ đó công tác kiểm điểm có sự chuyển biến rõ nét hơn, cơ bản đã khắc phục dần bệnh thành tích; việc đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số hoàn thành tốt nhiệm vụ nhìn chung đảm bảo tỷ lệ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh thực chất, củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên có mặt còn hạn chế, đảng viên vi phạm tư cách.

Sinh hoạt chi bộ tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Ảnh: N.V

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, thông qua công tác dân vận và công tác giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kiểm tra, uốn nắn, phát hiện và xử lý những vi phạm của tổ chức, cá nhân. Gắn việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và giải pháp nâng cao chất lượng đối với các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; giáo dục, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, đảng viên vi phạm tư cách sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu vươn lên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện đồng bộ giữa đánh giá, phân loại chất lượng tập thể và cá nhân, chất lượng đảng viên theo đúng quy định. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng cam kết thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tại cơ sở.

Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc căn cứ kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 chỉ đạo cấp ủy cấp dưới và các chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở rút kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến một số tổ chức đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ trong năm, đề ra biện pháp khắc phục đối với số tổ chức đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; đăng ký xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh năm 2020; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc…

Nguyễn Văn 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG