Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết cổ truyền
 Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer năm 2015. (Ảnh:TH).

Bức thư nêu rõ: Năm nay đồng bào đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong không khí cả nước đang tích cực quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị mọi mặt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong niềm vui chung trước những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, trong đó có đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các vị sư sãi, a cha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer ở các địa phương đã luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chăm lo cho người nghèo và đồng bào bị thiên tai, đóng góp nhiều công sức để tôn tạo, tu bổ chùa ở các phum, sóc; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.