The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
07/05/2017 - Lượt xem: 2113
Một số nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng hệ thống chính trị tháng 5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Triển khai sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và các hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình ở các đơn vị, địa phương nhất là về đơn thư tố cáo, khiếu nại để chỉ đạo xử lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị ở một số địa phương, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm, chú trọng nắm bắt diễn biến công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền phòng, chống trốn, vượt biên. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, triển khai kế hoạch quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp. Chủ động trong việc phối hợp với các ngành của tỉnh xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc liên quan tới lợi ích chính đáng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2017. Phát huy tốt vai trò của cốt cán phong trào trong tôn giáo. Tăng cường công tác đi cơ sở, nắm bắt các vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu cấp ủy giải quyết, xử lý kịp thời. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt việc tổ chức gặp mặt định kỳ người có uy tín, tiêu biểu các cấp. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), 85 năm ngày thành lập tỉnh (24/5/1932 - 24/5/2017) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG