The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
04/12/2018 - Lượt xem: 1762
Những năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.


Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành công việc cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được tham gia ý kiến trước khi thủ trưởng cơ quan quyết định. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính, thực hiện “Luật cán bộ, công chức” và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm. Kết quả có 1.684/1.763 đơn vị (đạt 95,5%) ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan (tính cả đơn vị có tổ chức công đoàn sinh hoạt ghép), bình quân hằng năm có trên 98% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia bổ sung và hoàn thiện các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; bàn các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Những việc cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra và giám sát ở các cơ quan được tôn trọng, đảm bảo theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Công tác cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Duy trì có chất lượng mô hình một cửa điện tử liên thông và đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, rà soát các quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, xem xét bãi bỏ các quy định không phù hợp, tăng tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 17/17 ủy ban nhân dân huyện, 92/222 ủy ban nhân dân cấp xã đã triển khai mô hình một cửa điện tử hiện đại; 20/20 sở, ban, ngành, 17/17 đơn vị hành chính cấp huyện, 181/222 đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 theo quy định. Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.530 thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 2; 346 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 52 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4, góp phần giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng thời gian và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong 10 năm qua, tổ chức tiếp 32.918 lượt công dân với 10.937 lượt phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 6.644 đơn (khiếu nại 4.973 đơn, tố cáo 1.671 đơn). Đơn không thuộc thẩm quyền là 2.183 đơn (khiếu nại 1.372 đơn, tố cáo 811 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 4.461 đơn (khiếu nại 3.601 đơn, tố cáo 860 đơn). Đã giải quyết 4.461 đơn (đạt 100%). Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức để giải quyết kịp thời những bức xúc của cán bộ, công chức, viên chức, từ đó tạo được sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Qua việc thực hiện dân chủ trong cơ quan góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nội bộ đoàn kết, dân chủ đi đôi với kỷ cương, quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo; các tổ chức đoàn thể được củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG