The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát
24/04/2019 - Lượt xem: 1707
Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã và đang từng bước góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra (UBKT), bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” được ban hành và triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Từ đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được quan tâm và phát huy vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua thực tiễn và kết quả tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã khẳng định việc tăng cường công tác tuyên truyền là hết sức thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ việc tăng cường tuyên truyền đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cấp uỷ, UBKT các cấp, từ đó việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng đạt hiệu quả, mục tiêu hơn. Kết quả trên thể hiện cụ thể như sau:

Trước hết, cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã chú trọng phổ biến, tuyên truyền về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn để người đứng đầu, cán bộ chủ chốt nắm vững quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó, nhiều cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ đã quan tâm về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và tạo điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất cho UBKT hoạt động, thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Từng bước khắc phục được tình trạng một số cấp ủy “khoán trắng” cho UBKT cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) nêu rõ: “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là trên các tạp chí, các báo của Đảng, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương”. Thực hiện Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với UBKT Trung ương chủ động tham mưu, giúp Ban Bí thư ban hành Thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 9-3-2009 về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; ban hành Chương trình phối hợp giữa UBKT Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Biên tập Báo Nhân dân… nhằm tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Bên cạnh đó, UBKT Trung ương đã ban hành Kế hoạch và hướng dẫn các cấp uỷ, UBKT các cấp ban hành kế hoạch, thành lập Ban Tuyên truyền ở cấp mình và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát thông qua tổ chức hội nghị, báo, tạp chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản sách, tài liệu, phóng sự, các cuộc thi nghiệp vụ, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. UBKT Trung ương đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy định số 334-QĐ/TW, ngày 5-11-2010 của Ban Bí thư về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp. Việc cung cấp thông tin về công tác kiểm tra, giám sát sau các kỳ họp của UBKT Trung ương đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đón đợi; góp phần định hướng dư luận đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội và dư luận quan tâm. Cùng với đó, UBKT Trung ương cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp nhiệm vụ tuyên truyền đối với các vụ, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm nhiệm vụ này. Tạp chí Kiểm tra mỗi tháng xuất bản 1 số với lượng phát hành hơn 26 nghìn bản trên cả nước; được coi là tài liệu nghiệp vụ quan trọng đối với cán bộ kiểm tra các cấp. UBKT Trung ương xây dựng 2 Trang Thông tin điện tử trên mạng Internet và mạng diện rộng của Đảng. Vì vậy, đã kịp thời đăng tải các thông tin thời sự, hoạt động của UBKT Trung ương và UBKT các cấp; tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các vụ việc điển hình được UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã xem xét, kết luận; nêu gương các tập thể và cán bộ kiểm tra xuất sắc ở các cấp…

Đối với cấp ủy và UBKT các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc cũng đã chú trọng đến việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Qua đó đã có tác dụng nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đặc biệt là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát; giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh để giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức và hành động đúng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ một số nơi chưa thấm nhuần, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Thậm chí có nơi coi công tác kiểm tra là “bới lông tìm vết”; chưa nắm vững phương thức lãnh đạo, quy định công tác kiểm tra, giám sát nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, sát thực tiễn và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Các ban (tổ) tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hoạt động chưa thường xuyên và hiệu quả. Một số nơi nhất là cấp huyện và tương đương trở xuống có ban hành chương trình, kế hoạch nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện còn hình thức. Nhiều nơi thông tin về công tác kểim tra, giám sát, kỷ luật đảng còn chưa được công khai. Việc sơ kết, tổng kết có nơi còn hình thức; việc phát hiện nhân tố điển hình trong công tác kiểm tra, giám sát để tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng còn chưa nhiều...

Sau các kỳ họp của UBKT Trung ương đều có thông cáo báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận xã hội quan tâm, đón nhận.

Để việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đạt hiệu quả, mục tiêu; bám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương năm khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Thông báo Kết luận số 226 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, theo đó nội dung tuyên truyền, phổ biến được xác định tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, bí thư cấp uỷ, cán bộ và đảng viên nắm vững quan điểm, nội dung, giải pháp chỉ đạo của Đảng; việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Tuyên truyền, phổ biến việc kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của Nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng: Lĩnh vực tư tưởng, báo chí (thông tin báo chí, xuất bản, sáng tác, biểu diễn nghệ thuật…); lĩnh vực kinh tế, tài chính (hoạt động cấp và sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản nhà nước, mua sắm công, cổ phần hóa...); lĩnh vực hành chính, tư pháp (cải cách hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…); tổ chức, cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển, đề bạt, miễn nhiệm chức vụ cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ...); giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tuyên truyền, phổ biến việc kiểm tra, giám sát của Đảng đối với tổ chức đảng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đảng viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ nắm giữ những vị trí then chốt, trọng yếu của đời sống kinh tế - xã hội, trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mất đoàn kết nội bộ, trở thành “điểm nóng”, có những vấn đề nổi cộm hoặc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuyên truyền, phổ biến việc kiểm tra, giám sát vào các nội dung công tác chính, như: Phối hợp kiểm tra, giám sát đối với cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị về kế hoạch, nguồn vốn, tài sản, thu nhập, phân phối, lao động, nhân sự, cơ chế điều hành, chính sách nội bộ; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án  của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét, xử lý các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm…

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến quá trình và kết quả đổi mới phương thức công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra của Nhà nước và giám sát của nhân dân; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên trách công tác kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ. Tuyên truyền, phổ biến các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tuyên truyền, phổ biến cơ chế bảo vệ, khen thưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng công tác kiểm tra, giám sát để làm sai trái, bao che, vụ lợi, ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thi đua, khen thưởng trong công tác kiểm tra của Đảng… Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm của một số đảng cộng sản và các đảng cầm quyền khác về công tác kiểm tra, giám sát của đảng và kinh nghiệm của một số nước về giám sát và phản biện xã hội…

Theo UBKTTW

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG