The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đánh giá công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh
13/09/2022 - Lượt xem: 412
Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động dựa trên điều kiện tình hình thực tế từng giai đoạn, điều kiện, đặc điểm, yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ chính trị, từ đó đề ra chuẩn mực đạo đức cho phù hợp. Những đơn vị, địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức sẽ được thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 6 năm 2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1603/KH-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; tổ chức phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với triển khai Đề án Văn hóa công vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với cán bộ thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện.

Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu và việc làm cụ thể, thiết thực; kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được giao.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến huyện đã nghiên cứu, rà soát, bổ sung, ban hành các quy định về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết rèn luyện, phấn đấu gắn với việc thực hiện chuyên đề hằng năm, các quy định của Đảng; lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá, quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào những nội dung như: (1) Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội. (2) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trách nhiệm với công việc. (3) Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn. (4) Tôn trọng luật pháp, kỷ cương. (5) Đoàn kết, nhân ái. (6) Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập. (7) Chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp.

Hiện nay, việc đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện theo chuẩn mực đạo đức trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Việc đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được lồng ghép với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào dịp cuối năm. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí, như: Sự trung thành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với Đảng, Nhà nước và chế độ; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân và ứng xử văn hóa trong hoạt động công vụ; tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ... Đối với công chức, viên chức làm lãnh đạo, quản lý, ngoài các nội dung nêu trên còn được đánh giá theo các nội dung, như: Kết quả hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết cấp dưới.

Ngoài ra, công tác đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã được quy định thông qua các đợt kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng do cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tổ chức hoặc thông qua các đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW.

Qua triển khai thực hiện, đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong các nhiệm kỳ đại hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền địa phương.

Phạm Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG