The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
19/10/2019 - Lượt xem: 1672
Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng và đã đạt những kết quả quan trọng.

Chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; quán triệt thường xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là nội dung các hội nghị lần thứ 8, 9, 10 (khóa XII) của Đảng, nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh đi vào cuộc sống, gắn với thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch đề ra. Chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết Trung ương (khóa XII) của Đảng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhất là ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh theo đúng tiến độ. Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên (9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 1.336 đảng viên (đạt 2,73%) trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, trong đó: có 634 đảng viên nữ (chiếm 47,46%); 509 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 38,10%); 860 đảng viên trong tuổi đoàn (chiếm 64,37%), 60 đảng viên là người có đạo (chiếm 4,49%). Đến nay, tổng số đảng viên của toàn đảng bộ 59.116 đồng chí), gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 1.626 thôn, làng, tổ dân phố; có 1.626/1.626 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó có 1.297/1.626 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 79,77%); có 956 trưởng thôn, làng tổ dân phố là đảng viên; 277 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, nâng lương thường xuyên và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.


Đoàn Kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh GIa Lai về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Triển khai thực hiện theo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2019;Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 07 tổ chức đảng, 16 đảng viên, tăng 03 tổ chức, 08 đảng viên, về tổ chức đảng đạt 100%, về đảng viên đạt 160% chỉ tiêu đề ra; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 (bổ sung) và kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 đảm bảo tiến độ. Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường; giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng đối với đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận đảm bảo theo quy định. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, đó là: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội hiệu quả chưa cao, có lúc chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa theo kịp với tình hình, nhất là ở thôn, làng, tổ dân phố; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao. Tỷ lệ phát triển đảng viên ở một số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố còn thấp, nhiều chi bộ không phát triển được đảng viên, nhất là việc kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG