The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
06/12/2019 - Lượt xem: 2202
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.

Theo đó, đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. Công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh được thực hiện kịp thời, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh theo đúng tiến độ.

 

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng đảm bảo yêu cầu đề ra, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ. Triển khai nhiều giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Từ đầu năm đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 2.263 đảng viên, trong đó, có 934 đảng viên nữ (chiếm 41,27%), 760 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 33,58%), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 60.220 đảng viên, đạt 4,62% so Nghị quyết năm 2019; tính chung cả nhiệm kỳ đạt 5,74% so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 1.626 thôn, làng, tổ dân phố; có 1.626/1.626 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó có 1.297/1.626 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 79,77%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm đề ra; có 956 trưởng thôn, làng tổ dân phố là đảng viên (chiếm 58,79%); 277 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (chiếm 17,04%).

 

Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Đông

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội các cấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm. Các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả.

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai tốt công tác vận động quần chúng, nhất là kịp thời nắm bắt tình hình trên địa bàn, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được triển khai tích cực; quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân. Tích cực chỉ đạo triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019; xây dựng mô hình “Nông hội” gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới và hiệu quả hơn theo phương châm hướng về địa bàn dân cư; triển khai có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày là việc ở cơ sở”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng kế hoạch để tập thể thường trực, ban thường vụ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với và cấp ủy và ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện năm 2019. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân được quan tâm thực hiện. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực xây dựng Đảng được triển khai kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền tiếp tục chuyển biến. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG