The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh Gia Lai xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
25/10/2019 - Lượt xem: 1858
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ tỉnh luôn coi công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được chú trọng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đến tháng 9 tháng 2019, Đảng bộ tỉnh hiện có có 21 đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ cấp huyện và 04 đảng bộ tương đương cấp huyện); 984 tổ chức cơ sở đảng (356 đảng bộ, 628 chi bộ); 3.352 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh là 59.116 đồng chí. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện lời dạy của Bác về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực lãnh đạo, triển khai thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo ổn định về cơ cấu tổ chức, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng theo quy định.

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị các cấp; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, điều lệ, phát triển tổ chức đoàn thể, đoàn viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; việc quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ; công tác phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng và số lượng; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp có những chuyển biến tích cực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thời gian đến, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết Trung ương (khóa XII) về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quy định về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG