The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh Gia Lai quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy
25/03/2019 - Lượt xem: 4521
Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và xây dựng, ban hành Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 về hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó đã xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, các nội dung cần phải thực hiện, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. 

Căn cứ Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 về hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh đến đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ở đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai để trao đổi kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy

Đến nay, qua triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Về việc sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện: Đã chuyển giao bộ phận quản lý tài sản, tài chính, văn thư - lưu trữ, phục vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan (quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho từng cơ quan); giải thể và chuyển giao nhiệm vụ 06/10 ban chỉ đạo cấp tỉnh về các cơ quan chuyên môn. Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Riêng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thể chính trị khác thuộc cấp tỉnh, cấp huyện đã hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp bộ máy tổ chức và sẽ triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của Trung ương.

Về chủ trương tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp và tiếp tục thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện: Đã tổng kết việc thực hiện 2 mô hình trên; tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy là chủ tịch ủy ban nhân dân ở những nơi có điều kiện (Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh; xã Chư Pơng và xã Ayun, huyện Chư Sê). Về chủ trương thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ở cấp huyện: Đến nay, có 12/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; còn lại 05/17 huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện vào quý II năm 2019. Về chủ trương thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đến cuối năm 2018 có 17/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.  

Về việc sắp xếp bộ máy tổ chức, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước: Đến nay, đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; sắp xếp, tổ chức lại 126/1.226 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 52 trường và 74 đơn vị sự nghiệp và giảm 166 cán bộ quản lý; rà soát, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành đã hết nhiệm vụ, không còn phù hợp hoặc thành lập không đúng quy định; sắp xếp, kiện toàn lại các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh ban quản lý dự án khu vực thuộc cấp huyện. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Năm 2019, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, gồm: xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, xã Chư HDrông, thành phố Pleiku. Những năm tiếp theo: Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu quy định về diện tích tự nhiên, quy mô dân số giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030.  

Đối với việc sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố: Sau khi sắp xếp, tính đến đầu năm 2019, toàn tỉnh giảm từ 2.160 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 1.672 (trong đó có 1.403 thôn, làng và 269 tổ dân phố). Trong quý II/2019, tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập 86 thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có đủ điều kiện sáp nhập (gồm: 65 thôn và 21 tổ dân phố). Quý IV/2019, sắp xếp, sáp nhập 85 thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có đủ điều kiện sáp nhập (gồm: 84 thôn và 01 tổ dân phố). Năm 2020, 2021: Tiếp tục rà soát định kỳ thực hiện sắp xếp, sáp nhập đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định thuộc trường hợp đặc thù chưa thể sáp nhập, nếu yếu tố đặc thù bị thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội có thể thuận lợi để sáp nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện khoán kinh phí, chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, làng, tổ dân phố từ năm 2015 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đã triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế với lộ trình cụ thể, phù hợp. Từ năm 2015 đến nay, việc tinh giản biên chế của tỉnh chưa gặp trở ngại nào. Tính đến năm 2018, đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 618 đối tượng (số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm và không tính khối doanh nghiệp nhà nước); cắt giảm biên chế là 1.434 biên chế (trong đó: 162 biên chế hành chính, 1.114 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo Nghị định 68) và đã tách biên chế hội ra khỏi biên chế hành chính sự nghiệp.

Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG