The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ thành phố Pleiku thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
27/02/2020 - Lượt xem: 1712
Đảng bộ thành phố hiện có 66 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng (gồm: 28 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở), có 309 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên hiên nay của toàn Đảng bộ thành phố là 8.701 đồng chí.

Sau khi Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời, chỉ dạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không bị suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy có chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.  

Đặc biệt, từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã từng bước khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của thành phố, tạo ra sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, có tác động tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII. Ảnh. N.Đ

Qua triển 03 năm khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tình thần, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; chấp hành thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; Phát huy dân chủ, tăng cường tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tích cực, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa phong phú, phù hợp, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở một số TCCS đảng chưa đảm bảo yêu cầu. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số TCCS đảng chưa gắn kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 - CT/TW (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, một số cán bộ, đảng viên chưa nhận diện rõ hạn chế khuyết điểm của mình, chưa phát huy tính gương mẫu của người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu...

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; cập nhật kiến thức mới phù hợp đối với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giáo dục đạo đức trong đảng và trong xã hội với tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng cũng như kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm; chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên bám sát 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để làm căn cứ, phân tích làm rõ cam kết thực hiện. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất gắn liền với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy...

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG