The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Phú Thiện quan tâm công tác xây dựng Đảng
29/03/2020 - Lượt xem: 1667
Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được triển khai theo kế hoạch, nội dung và phương pháp bồi dưỡng phù hợp với các nhóm đối tượng của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn học tập nghị quyết với xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai thực hiện. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nội dung và phương pháp bồi dưỡng phù hợp với các nhóm đối tượng của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngày 11/12/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 76-CTr/HU về “phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đồng thời, đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối tuyên truyền; tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc thông tin, tuyên truyền được chủ động thực hiện, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả. Trọng tâm tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức nghiêm túc và có chất lượng Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019, đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ủy quyền cho Ban Thường vụ Huyện ủy và đề xuất đánh giá, nhận xét, kết luận mức xếp loại đối với các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy. Thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019 theo đúng quy trình, quy định. Kết quả đánh giá xếp loại năm 2019 đối với 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy như sau: 03 Đảng bộ, 05 Chi bộ xếp loại Xuất sắc (đạt 20%), 06 Đảng bộ, 23 chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt  74,4 %) và 01 Chi bộ, 01 đảng bộ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (0,78 %). Chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên - nhất là tại thôn làng/tổ dân phố ít đảng viên. Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy định và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác sắp, xếp bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức vụ Trưởng công an xã, thị trấn được quan tâm, chỉ đạo triển khai. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch đại hội điểm đối với Đảng bộ và chi bộ trực thuộc Huyện ủy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác của tỉnh thăm làng Plei Trớ, huyện Phú Thiện. Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020; kế hoạch, quyết định và tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ đối với đối với 10 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Ia Peng và UBKT Đảng ủy xã Ia Peng). Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2020 theo nội dung nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên về công tác dân vận trong tình hình mới. Chú trọng vào những vấn đề lớn, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình từ cơ sở, tạo không khí dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo duy trì và  nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ. Tiến hành sơ, tổng kết các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch, phản ánh đúng chất lượng thực hiện tại địa phương gắn với đề ra các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả từng nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Duy trì, nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.   

Chỉ đạo làm tốt công tác dân vận. Các lực lượng làm công tác dân vận tiếp tục nắm bắt tình hình cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện các chủ trương lớn của huyện như: Xây dựng cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng; tuyên truyền kế hoạch bố trí, di dời, sắp xếp dân cư thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai (Đồn 2); tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là thôn, làng trọng điểm.

Nguyễn Huy

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG