The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Đức Cơ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Đảng
12/12/2019 - Lượt xem: 1980
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản “Di chúc” bất hủ. Nội dung bản “Di chúc” thể hiện tinh hoa đạo đức, phẩm chất và tâm hồn cao đẹp, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh vạch ra đường hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả trong hiện tại và tương lai. Thực hiện Di chúc của Người, suốt 50 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi vĩ đại. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đức Cơ.

Ngày 15 tháng 10 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 315-QĐ/HĐBT về việc thành lập huyện Đức Cơ trên cơ sở tách 4 xã của huyện Chư Păh (nay là huyện Ia Grai) và 4 xã của huyện Chư Prông. Qua 28 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn khắc ghi và hiện thực hóa di huấn của Người bằng những hành động và việc làm cụ thể; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Những năm qua, Đảng bộ huyện xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thường xuyên chú trọng củng cố, giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên tự phê bình và phê bình; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng được duy trì thường xuyên. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị từng bước được nâng lên; việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy lý luận được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay,  Đảng bộ huyện đã mở được 172 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho 23.974 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia; 176 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 16.638 lượt học viên tham gia. Đặc biệt, hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết những năm gần đây được Trung ương, tỉnh tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến, đã rút ngắn thời gian triển khai, giảm việc đi lại, tiết kiệm ngân sách.

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm đúng mức. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên định kỳ đến dự sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố tại địa bàn phụ trách; ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW). Nhờ đó, quy trình, cách điều hành tổ chức sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền nếp, nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến, nhất là việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ (95% chi bộ bảo đảm sinh hoạt định kỳ và đảng viên dự sinh hoạt đạt khoảng 95%).

Việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được chú trọng. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động trên các trang facebook, pange; gắn việc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước, khu vực và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn công bố quyết định về công tác cán bộ và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ. Ảnh: N.Đ

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện thường xuyên thực hiện hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Qua kiểm điểm, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, vai trò trách nhiệm của cá nhân trên lĩnh vực được phân công phụ trách, nguyên nhân của khuyết điểm, giải trình những vấn đề góp ý và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Thực hiện kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức diện phải kê khai; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; công khai quy chế chi tiêu nội bộ; khắc phục các tồn tại sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra. Công tác tạo nguồn cán bộ thường xuyên được quan tâm theo hướng phát hiện, lựa chọn, quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, được đào tạo, thử thách qua thực tiễn, có triển vọng phát triển; nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được cụ thể hóa thành các quy định, quy chế để thực hiện. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích, thu hút, trọng dụng nhân tài; bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện; việc thực hiện, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được các cấp xem như nhiệm vụ thường xuyên. Việc xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật về mặt chính quyền được thực hiện đồng bộ, có tác dụng giáo dục, ngăn chặn, hạn chế sai phạm của đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Từ 2015 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra 187 lượt tổ chức đảng cấp dưới, 759 lượt đảng viên thuộc phạm vi quản lý (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 17 lượt tổ chức đảng, 14 lượt đảng viên); giám sát đối với 64 lượt tổ chức đảng, 33 lượt đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát chuyên đề 05 lượt tổ chức đảng, 05 lượt đảng viên). Xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạmkỷ luật đảng là 59 đảng viên; trong đó, khiển trách 48, cảnh cáo 08, cách chức đảng ủy viên 02, khai trừ 01.

Hiện tại, Đảng bộ huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng, với 2.753 đảng viên; 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó, số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy chiếm 86,3%; thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên chiếm 65,7%; 19,18% bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng được quan tâm đúng mức, tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm tăng bình quân 6,2%. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đảm bảo chặt chẽ, đúng thực chất; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, có 8/40 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20%, 23/40 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 58%, 9/40 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 23%; 251/2464 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10%, 1872/2464 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 76%, 307/2464 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 12%. Công tác dân vận được quan tâm đúng mức. Nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội thường xuyên được đổi mới theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh.

Có thể khẳng định, qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đức Cơ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG