The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Đức Cơ chú trọng công tác xây dựng Đảng
06/10/2018 - Lượt xem: 2093
Từ đầu năm 2018 đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ (khóa VI) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, Huyện ủy Đức Cơ đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng. Triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 16 tổ chức đảng. Thành lập, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng tại 04 xã Ia Lang, Ia Din, Ia Kla, Ia Nan.

Chú trọng các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; kế hoạch luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý. Đánh giá, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; kết nạp 76 đảng viên mới (đạt 70% kế hoạch), công nhận đảng viên chính thức và đề nghị phát thẻ đảng cho 137 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí.

Công tác kiểm tra đối với các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên. Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng, 03 đảng viên; chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra đối với 48 lượt tổ chức đảng, 234 lượt đảng viên; giám sát đối với 06 tổ chức đảng, 06 đảng viên (trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm); qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên đều chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Đảng. Đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 13, cảnh cáo 01.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo các kế hoạch. Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; các chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác dân vận; triển khai ngày Dân vận cơ sở (ngày 05 hằng tháng) tại các địa phương; tăng cường bám cơ sở nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2018, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh theo quy định.  Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường bám cơ sở để giải quyết các vấn đề mới nảy sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Ia Dom. Tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG