The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Chư Pưh quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
21/03/2020 - Lượt xem: 1461
Đảng bộ huyện Chư Pưh hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 09 Đảng bộ xã, thị trấn, 02 Đảng bộ Công an, Quân sự huyện và 28 Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện; có 120 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên toàn huyện 1.566 đồng chí.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, với xuất phát điểm thấp về kinh tế - xã hội; khoảng cách chênh lệch về thu nhập, trình độ dân trí, chất lượng cuộc sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, lấn chiếm đất đai, phá rừng và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. HHệ thống chính trị cơ sở tuy được củng cố, kiện toàn nhưng năng lực lãnh đạo còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; vị trí, vai trò của mặt trận và các đoàn thể ở một số nơi chưa được phát huy. Tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các đối tượng phản động luôn lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng phục hồi tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”; thực hiện các hoạt động chống phá, lôi kéo người dân tộc thiểu số trốn sang Campuchia, Thái Lan.  

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 16 tháng 12 năm 2016 về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình số 48-CT/HU, ngày 24 tháng 5 năm 2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, chương trình thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy. Toàn Đảng bộ huyện mở được 12 lớp với 1.572 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia học tập, trong đó: Mở 01 lớp cán bộ chủ chốt toàn huyện với 198 đồng chí tham gia học tập; 02 lớp dành cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lực lượng vũ trang cấp huyện với 398 đồng chí tham gia học tập; 09 lớp tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn với 976 cán bộ, đảng viên và những quần chúng ưu tú tham gia học tập. Sau học tập, quán triệt đã triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, đề ra kế hoạch thực hiện theo từng lĩnh vực công tác của mỗi cá nhân. Qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, thực sự là cán bộ công bộc của dân.

Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần chủ động, trách nhiệm, xác định trọng tâm, trọng điểm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, không mơ hồ mất cảnh giác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; ý thức học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc có nhiều chuyển biến rõ nét; kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chủ động phát hiện, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đã nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở tình hình thực tế trên địa bàn huyện có diễn ra một số biểu hiện nổi cộm như: Một số cán bộ, đảng viên ý thức chấp hành kỷ luật có lúc chưa nghiêm; ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống chưa tốt dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng phải thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, một số cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa thật sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; tác phong làm việc thiếu khoa học; chưa sâu sát cơ sở; chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình để xảy ra một số sai phạm trên lĩnh vực tài chính, đất đai…Những biểu hiện trên tuy không nhiều nhưng đã gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, do đó kết quả đạt được bước đầu đáng khích lệ. Tổ chức tốt việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân; khắc phục những biểu hiện suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm những vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG