The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đăk Pơ: Thực hiện có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
12/03/2020 - Lượt xem: 3255
Đảng bộ huyện Đak Pơ hiện có 37 tổ chức cơ sở Đảng, với 1.680 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Đảng bộ huyện Đăk Pơ đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, đồng bộ, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trước hết là việc luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện, thường xuyên chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, bồi dưỡng ý chí cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời luôn kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Tập trung xây dựng, cũng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, thực hiện vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm công tác tuyên truyền, vận động. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề băn khoăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm, trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc và ban hành các văn bản chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đến các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. 

Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và xây dựng Nghị quyết, kế hoạch thực hiện, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh như Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện. Trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện từ ngày 02 tháng 5 năm 2018; Sát nhập thôn, làng, tổ dân phố từ 73 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 49 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 25 thôn, 20 làng, 4 tổ dân phố). Tiến hành rà soát, xây dựng đề án cơ cấu vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của người có chức, có quyền, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bằng quy chế, quy định, chế tài cụ thể, có sự giám sát của quần chúng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị xã H'Ra, huyện Mang Yang. Ảnh. N.Đ

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tiến hành thường xuyên, liên tục. Tổ chức thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát để đánh giá chính xác, khách quan những ưu điểm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm điểm, xử lý và kết luận kịp thời. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng với đó, phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo việc tăng cường và đổi mới công tác Dân vận, không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo hướng sâu sát cơ sở “hằng tuần có ít nhất 1 ngày đi cơ sở”; đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối, chia rẽ nội bộ. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa và ban hành quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với nhân dân trên địa bàn. 

Với việc thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện Đak Pơ đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, chất lượng xây dựng nông thôn mới ngày được nâng lên, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Minh Đức

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG