The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ
13/11/2019 - Lượt xem: 2347
Thực hiện Di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đak Đoa (lúc bấy giờ là huyện 3 và huyện 6) đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, gian khổ, hi sinh, cùng với quân và dân cả nước đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Gai Lai, Đảng bộ huyện 3 và huyện 6 đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trên địa bàn nhanh chóng triển khai nhiệm vụ vừa tăng gia, sản xuất, làm công tác dân vận, binh vận, địch vận, chống càn, phá kềm, kẹp, tiến hành phương châm đánh giặc bằng “hai chân”, “ba mũi giáp công”, hiến kế đánh Mỹ, xây dựng căn cứ địa cách mạng, tập hợp lực lượng, đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị, phối hợp với các lực lượng chủ lực triển khai tiêu diệt địch tại các cứ điểm quan trọng như: Quận lị Lệ Trung (nay là thị trấn Đak Đoa), Lệ Chí (nay là xã Nam Yang); Quốc lộ 19,… làm tiêu hao sinh lực địch tạo điều kiện tiến hành các chiến dịch lớn như giải phóng Pleiku, giải phóng Buôn Ma Thuột,… tiến công giải phóng Tây Nguyên, tạo đà Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước; bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. 

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện Di chúc của Người, dưới dự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đak Đoa cùng với quân, dân cả nước đã tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng đưa cả nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, vừa phải thường xuyên đối phó với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động tàn bạo của bọ FULRO vừa phải xây dựng cuộc sống mới từ một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, vừa phải sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, vừa phải làm nghĩa vụ quốc tế,…nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện đã đoàn kết, thống nhất phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ xây dựng các công trình kinh tế (thủy lợi Ia Pết, công trường Bờ Ngoong, thủy điện Thác Ba; thành lập Công ty cao su Mang Yang, phát triển sản xuất, kinh doanh,…) và thu được những kết quả hết sức quan trọng là khôi phục phát triển kinh tế sau chiến tranh; xây dựng một số cơ sở vật chất; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế. Đồng thời góp phần cùng nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa. Ảnh: Nguyễn Đông

Kinh tế huyện liên tục phát triển qua từng năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 11,9%, bằng 103% nghị quyết Đại hội XVI; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện của huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (giai đoạn 2016 - 2018) tăng bình quân 14,4%/năm, bằng 144% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2018 đạt 39,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện 100%; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,99%; số hộ thoát nghèo năm 2018 là 644 hộ. Toàn huyện đã có 04 xã về đích Nông thôn mới; tổng số tiêu chí xây dựng nông thôn mới là 221/304 tiêu chí/16 xã (trong đó: có 08 xã đạt từ 15 - 19 tiêu chí; 06 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 02 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí); 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; tỷ lệ huy động trẻ đến trường 100%; Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện 23 trường; toàn huyện 46 bác sĩ, đạt 3,4 bác sĩ/vạn dân, 100% trạm y tế xã có bác sĩ và nữ hộ sinh; 94,8% thôn, làng có cán bộ y tế; 14 trạm y tế được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 15,6%, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt 93,9%.

Tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng của huyện ra các địa phương trong cả nước; kêu gọi, thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế như: Tập đoàn FLC xây dựng sân Golf, khu liên hợp thể dục - thể thao cấp tỉnh, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, Trung tâm thương mại trên địa bàn huyện, góp phần đưa Đak Đoa phát triển vững chắc.

 Thực hiện những điều căn dặn về xây dựng Đảng của Bác viết trong Di chúc, thực hiện chủ trương của Đảng, trải qua 69 năm xây dựng và phát triển (20/10/1950 - 20/10/2019), Đảng bộ huyện Đak Đoa luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mỗi giai đoạn cách mạng. Luôn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ huyện cụ thể hóa trong nhiều nghị quyết từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ (qua 16 lần đại hội), các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm, trong các kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy dịnh của Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (tháng 2/1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) (tháng 01/2012) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Qua đó, đã đề ra những chủ trương và biện pháp quan trọng về xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ buyện, củng cố sự đoàn kết thống nhất, nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khắc phục những yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt thể hiện rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những bức xúc của người dân; trong tự phê bình, phê bình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.... huyện đã tập trung chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để giải quyết như: chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân. Phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm với quan điểm không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, kích động nhân dân gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập lại trật tự, kỷ cương, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, làm cho uy tín của Đảng ta ngày càng cao và mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân ngày càng được tăng cường.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG