The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt kết quả quan trọng
26/10/2020 - Lượt xem: 1357
Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Huyện ủy Đak Đoa đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và đạt những kết quả quan trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 233/233 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 51/51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng trình tự, tiến độ và các yêu cầu về chất lượng theo quy định. Sau Đại hội đã ban hành các quy chế làm việc, chương trình làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; triển khai công tác sơ kết, tổng kết các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp theo văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và chương trình làm việc của Huyện ủy. Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” và chỉ đạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Đảng bộ huyện Đak Đoa; điều tra dư luận xã hội với chủ đề “Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn và triển khai công tác cán bộ trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp. Trong 9 tháng năm 2020, đã kết nạp được 59 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 3.334 đồng chí; xây dựng 82/111 chi bộ thôn, tổ dân cố có cấp ủy, đạt tỷ lệ 74%, bố trí được 61 đảng viên là trưởng thôn, đạt 55%; trong đó có 11 bí thư chi bộ là trưởng thôn. Tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. Tiến hành rà soát, xác minh, Kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 174 trường hợp phục vụ cho công tác cán bộ và công tác nhân sự Đại hội đảng hai cấp huyện, xã; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 59 quần chúng trước khi kết nạp Đảng. Công tác cán bộ đã cử 04 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 43 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện năm 2020 theo quy định. Đăng ký cho 05 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII. Ảnh: N.Đ

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên; giám sát 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên; giám sát 12 tổ chức đảng, 19 đảng viên. Trong 9 tháng, đã thi hành kỷ luật 09 đảng viên vi phạm. Tiếp nhận, giải quyết 06 đơn thư liên quan đến đảng viên. Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Rà soát, điều chỉnh phân công các đơn vị của huyện kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số theo Đề án số 02-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XV).

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XVII đề ra để triển khai thực hiện đạt kết quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn để phát sinh trên lĩnh vực tư tưởng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp theo Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

 Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm, chính, trung thực, trách nhiệm và hành động, sáng tạo. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, với phương châm hướng mạnh về cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới phát sinh.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG