The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục chuyển biến tích cực
10/04/2019 - Lượt xem: 1383
Trong quý I năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai hành động quyết liệt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 ngay từ đầu năm; nhờ đó, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả tích cực, trong đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục chuyển biến tích cực.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, đảm bảo kịp thời và đúng định hướng, trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương và của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo yêu cầu đề ra. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; báo cáo kết quả thực hiện chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Thực hiện tốt công tác rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được triển khai đồng bộ theo chương trình của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng thời gian, quy định. Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và bước đầu triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thời gian theo quy định. Nhận thức về vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Nhìn chung, trong quý I năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã  hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG