The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả
09/10/2018 - Lượt xem: 1688
từ tháng 01 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.461 đảng viên, trong đó: 646 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,22%; 470 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 32,17%; 1.007 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 68,93%; 61 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 4,18%.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nguồn GLO)

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) ở các đơn vị, địa phương đúng kế hoạch. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, từ tháng 01 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.461 đảng viên, trong đó: 646 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,22%; 470 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 32,17%; 1.007 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 68,93%; 61 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 4,18%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị 32 cán bộ quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; 59 cán bộ quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định đáp ứng kịp thời yêu cầu việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, kết nạp đảng viên. Từ tháng 01 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.461 đảng viên, trong đó: 646 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,22%; 470 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 32,17%; 1.007 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 68,93%; 61 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 4,18%.

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của 06/10 ban chỉ đạo cấp tỉnh về cho các cơ quan chuyên môn thực hiện.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kết quả bước đầu triển khai thực hiện ở một số nội dung: Đến nay, có 10/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 09/17 huyện, thị xã thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã. Về đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng và thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một của liên thông, đến nay, tỉnh đã triển khai 22/33 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch (đạt 66,66%). Về xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1002/UBND-NC, ngày 17 tháng 5 năm 2018 triển khai Kế hoạch 120-KH/TU trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án. Dự kiến theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hoàn thành xong công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vào quý IV năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tính đến năm 2018, kết quả tinh giản (giải quyết chính sách tinh giản biên chế) là 626 đối tượng (số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm); kết quả giản (cắt giảm biên chế) là 1.434 biên chế (trong đó có 162 biên chế hành chính, 1.114 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo Nghị định 68); trong đó, nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ từ năm 2016 đến nay là 523 trường hợp.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra. Đồng thời, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Đoàn Kiểm tra số 714 của Bộ Chính trị về kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm. Các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng được thực hiện một cách toàn diện, một số chỉ tiêu đạt khá cáo so với chỉ tiêu đề ra như: Kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đạt 100%; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đạt 87,5%; kiểm tra tài chính đảng, đạt 83,33%. 

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai “Năm dân vận chính quyền” và các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận.

Tăng cường chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thời gian theo quy định.

Triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đến nay 2.160/2.160 thôn, làng, tổ dân phố đã thành lập tổ dân vận; 222/222 xã phường, thị trấn thành lập khối dân vận; 09/17 huyện, thị xã bố trí đồng chí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG