The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng Đảng - Một năm nhìn lại
21/12/2018 - Lượt xem: 2586
Năm 2018, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác xây dựng Đảng và đã đạt những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, cấp ủy đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng, lồng ghép với tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh được thực hiện kịp thời. 

Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 2.597 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 57.533 đồng chí, vượt 0,53% so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra (trong đó có 1.135 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 43,7%; 852 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 32,81%; 1.788 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 68,85%; 62 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 4,74%).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt một số kết quả bước đầu. Tính đến năm 2018, Giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 626 đối tượng, đạt tỷ lệ 1,81% (trong đó, có 59 biên chế khối Đảng; 567 biên chế khối chính quyền, số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm); cắt giảm biên chế là 1.653 biên chế, đạt tỷ lệ 4,77% (trong đó có 162 biên chế hành chính, 1.114 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo Nghị định 68-NĐ/CP, 118 biên chế hội cấp tỉnh và huyện, 219 biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, kết nạp đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm. Các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng, 08 đảng viên; giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng, 07 đảng viên. Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị: Kiểm tra 04 tổ chức đảng, 08 đảng viên. Thi hành kỷ luật 02 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 đảng viên. Các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng được thực hiện một cách toàn diện.

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai tốt công tác vận động quần chúng, nhất là kịp thời nắm bắt tình hình trên địa bàn, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định.

Nhìn lại năm 2018, phải khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy triển khai hiệu quả và bước đầu đạt những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên, công tác tuyên truyền, chỉ đạo cơ sở, đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch có tiến bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương, của tỉnh. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, triển khai một số mô hình mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG