The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng
17/10/2017 - Lượt xem: 2118
Ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta. Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 16-10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Ðảng.

Tổ chức ngành kiểm tra Đảng các cấp đã từng bước được hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở. Chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng đáp ứng yêu cầu công tác. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm tra được các đại hội toàn quốc của Ðảng bổ sung chính thức vào Ðiều lệ Ðảng. Qua 69 năm xây dựng và phát triển, Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, không ngừng trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Trong tổng thể ấy, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh đã có quá trình 47 năm truyền thống xây dựng và trưởng thành. Cơ quan Ủy ban kiểm tra, cùng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp ngày càng hoàn thiện và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XV nhiệm kỳ 2015- 2020 đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp về  triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khoá XV. Đặc biệt, đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; cùng các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản; quản lý bảo vệ rừng, hoạt động tư pháp, gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc.

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh năm 2017

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 18 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 16 tổ chức đảng, giám sát 11 tổ chức đảng và 21 đảng viên, giải quyết 1 đơn tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính của Tỉnh ủy và 2 cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, cùng 8 cấp ủy trực thuộc... Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cấp cơ sở kiểm tra 17 tổ chức đảng và 127 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 569 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 122 tổ chức đảng, giám sát 364 tổ chức đảng và 570 đảng viên, giải quyết 49 đơn tố cáo đối với đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 2 đảng viên, kiểm tra tài chính đảng đối với 42 tổ chức đảng, kiểm tra 519 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Mặt khác, Ủy ban kiểm tra đã tham mưu đưa nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình số 31- CTr/TU về kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã tiến hành giám sát 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; qua đó đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với 4 tổ chức đảng, 8 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 466 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 108 đảng viên... Kết quả ấy đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đảng bộ tỉnh.

Lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: “Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới phải tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác kiểm tra phải nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự phê bình và phê bình, kịp thời đấu tranh với những sai phạm”.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải căn cứ vào nội dung trên và các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng với đặc điểm của địa phương, đơn vị mình để lựa chọn lĩnh vực, đối tượng kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Trong đó, phải kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Mặt khác, cùng với xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp phải căn cứ vào các quy định, quy chế của Trung ương để thực hiện. Đồng thời, ban hành hệ thống văn bản ở cấp mình kịp thời bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá X, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng. 

Bài, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG