The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
04/10/2018 - Lượt xem: 1688
Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong Chương trình làm việc tháng 10.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ảnh nguồn internet)

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII). Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và thực hiện các nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trước những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; kịp thời định hướng và ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cho ý kiến về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng 2 các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018; Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng thời gian, quy định. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác dân vận theo kế hoạch đề ra.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động của từng đơn vị, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Tăng cường chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm. Đẩy mạnh việc triển khai các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018.

Tổ chức tốt Chương trình đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên, phụ nữ năm 2018. Thực hiện có hiệu quả chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tiếp tục chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG