The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
13/09/2018 - Lượt xem: 1847
Đó là một trong những nội dung trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong tháng 9/2018.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quan tâm đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó, tập trung tuyên truyền tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ ba năm 2018; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng.

Quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, kết nạp đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh và các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku và các đồng chí Thường trực Thành ủy; Ban Thường vụ Thị ủy An Khê và các đồng chí Thường trực Thị ủy. Xây dựng quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo yêu cầu đề ra, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng.

Tăng cường chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm. Đẩy mạnh việc triển khai các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018; việc thực hiện chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tiếp tục chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Thông tri chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG