The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân
03/01/2022 - Lượt xem: 1395
Toàn tỉnh hiện có 7.646 doanh nghiệp tư nhân, gồm: 5.752 công ty trách nhiệm hữu hạn; 900 doanh nghiệp; 989 công ty cổ phần; 05 công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ dưới 50% vốn điều lệ. Có 41 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, gồm 39 tổ chức cơ sở đảng và 02 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 942 đảng viên (gồm 847 đảng viên sinh hoạt tại 41 tổ chức đảng và 95 đảng viên công tác tại doanh nghiệp tư nhân nhưng sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú).

Nhìn chung, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trong 05 năm qua hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở từng đơn vị, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động cơ bản hiệu quả, phát huy vai trò trong lãnh đạo đảng viên, đoàn viên và vận động người lao động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia quản lý doanh nghiệp, bảo vệ, chăm lo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người lao động. Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08 tháng 12 năm 2016 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên mới trong các doanh nghiệp; quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề để bổ sung đảng viên cho các thành phần kinh tế ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy cấp mình thường xuyên hướng dẫn các chi bộ doanh nghiệp tư nhân quan tâm bồi dưỡng công tác phát triển đảng viên mới, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới 11 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân (10 tổ chức cơ sở đảng và 01 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở), với 182 đảng viên. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã chấp hành tốt các quy định, chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo, cụ thể hóa thực hiện các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và ban hành quy chế làm việc, phối hợp giữa cấp ủy chi bộ với ban giám đốc, các đoàn thể; quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực tham gia ý kiến trong việc đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức đảng làm hạt nhân chính trị của doanh nghiệp, lãnh đạo quần chúng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một phiên họp của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư; nhiều tổ chức đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, tạo lập mối quan hệ giữa tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể nhân dân với chủ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế tư nhân. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã tổ chức các hội nghị, kịp thời khuyến khích, biểu dương những đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoạt động đúng pháp luật, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; chăm lo đời sống của người lao động; phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị.

Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đều xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và nghiêm túc tổ chức thực hiện; trong quy chế làm việc xác định rõ mối quan hệ giữa người đứng đầu tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp tư nhân. Một số cấp ủy đã tham gia xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp; trong sinh hoạt đảng, đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình và quyết định những nội dung đảm bảo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên.

Nhiều chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ để đề ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; gắn việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chi bộ chưa duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản mới của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, việc thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương, đơn vị cho đảng viên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa cao, đảng viên còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa được quan tâm. Một số chi bộ còn nhầm lẫn giữa sinh hoạt đảng với triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. Phương pháp điều hành sinh hoạt ở một số chi bộ còn lúng túng, nhất là ở những doanh nghiệp tư nhân mới thành lập.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm; hằng năm, căn cứ chỉ tiêu kết nạp đảng viên được đề ra tại đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát nguồn quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Kịp thời phát hiện, đề xuất những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đưa vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, quy định; từ năm 2016 đến nay, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã kết nạp được 156 đảng viên.

Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm hơn đối với công tác xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên và doanh nghiệp phát triển theo quy định. Các chủ doanh nghiệp tư nhân và người lao động đã nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tư nhân, đảng viên làm kinh tế tư nhân. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền; chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân cơ bản phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật; nhận thức của đảng viên ngày càng được nâng cao, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng có sự chuyển biến tích cực.

Hoài An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG