The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở
01/06/2017 - Lượt xem: 2513
Xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở là một yêu cầu cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, do đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, Đến nay, tổng số cán bộ cấp xã là 4.653 người, trong đó đảng viên 3.883 (chiếm 83,45%), nữ 1.693 (chiếm 36,38%), người dân tộc thiểu số 1.363 (chiếm 29,29%), độ tuổi dưới 45 là 3.720 (chiếm 79,94%), tốt nghiệp trung học phổ thông 3.904 (chiếm 83,90%); trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 3.928 (chiếm 84,41%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 2.424 (chiếm 52,09%). Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hoạt động khá ổn định và đồng bộ, duy trì chế độ làm việc tại trụ sở, cơ bản giải quyết kịp thời những công việc thường xuyên và các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, qua đó tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đã được hạn chế. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đồng thời, khắc phục những yếu kém, hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015. Sau đó là Đề án 03-ĐA/TU về “tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác”. Đến nay, đa số sinh viên được cấp ủy và chính quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được xét trúng tuyển vào công chức, viên chức cấp xã, huyện, sở ngành tỉnh. Đặc biệt, đã có sinh viên được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, vào đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với hệ thống chính trị xã Kon Pne, huyện Kbang

Các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn đã lãnh đạo chính quyền cơ sở từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, khắc phục những hạn chế, sự chồng chéo trong việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền ở cơ sở; tạo điều kiện để hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện chức năng lãnh đạo và giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy cấp mình, nhất là lĩnh vực sử dụng đất đai, quỹ công, tài sản công… Kịp thời phát hiện, uốn nắn những vấn đề tồn tại, giúp ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao. Hoạt động của chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đã dần đi vào nền nếp, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, việc xây dựng văn phòng “một cửa” và một cửa liên thông đã phát huy hiệu quả, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục, giấy tờ của nhân dân được tiến hành nhanh, gọn; chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên. Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở xã, phường, thị trấn có sự chuyển biến. Chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Qua triển khai thực hiện cho thấy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn và có phẩm chất đạo đức, lối sống gần gũi nhân dân, có năng lực lãnh đạo, điều hành. Xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đảm bảo cụ thể hoá nghị quyết của Đảng bằng các quy định của Nhà nước để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Quan tâm xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thật sự vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức này theo phương châm luôn hướng về cơ sở. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với cơ chế, chính sách phù hợp giải quyết những phát sinh, đảm bảo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên. 

Bài, ảnh: Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG