The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Prông: Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở
18/08/2019 - Lượt xem: 2503
Hiện nay, Đảng bộ huyện Chư Prông có 61 tổ chức cơ sở đảng với 24 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở, trong đó: 27 tổ chức đảng cơ quan hành chính, 08 tổ chức đảng đơn vị sự nghiệp, 02 tổ chức đảng khối lực lượng vũ trang, 04 tổ chức đảng khối doanh nghiệp, 20 đảng bộ xã, thị trấn; có 274 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo và xác định công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng khoa học có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, đây luôn là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, đồng thời chỉ đạo tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm, chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Đã đổi mới cách ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch... của cấp ủy cơ sở, cơ bản đảm bảo quy trình khoa học, sát thực tiễn, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp được đưa ra rõ ràng, cụ thể và đảm bảo tính thực chất; không ban hành quá nhiều các Nghị quyết để dẫn đến chồng chéo và khó triển khai; việc sơ, tổng kết các nghị quyết được triển khai kịp thời và nâng cao về chất lượng. Từng bước đổi mới công tác học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực; kịp thời củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng; hàng tháng triển khai việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chuyên đề theo định hướng của Huyện ủy.

Tích cực chủ động đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, cơ bản đảm bảo theo các quy định, hướng dẫn của cấp trên, theo yêu cầu nhiệm vụ gắn với quy hoạch và bổ sung quy hoạch; căn cứ theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ của huyện, cấp ủy cơ sở đã thực hiện khá tốt các khâu trong công tác cán bộ, từ khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến khâu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển đều được tiến hành đảm bảo quy trình, thủ tục quy định, khách quan, dân chủ trên cơ sở biểu quyết bằng phiếu kín để quyết định. Công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chủ động, theo hướng kiểm tra có trọng tâm, giám sát ngày càng mở rộng về nội dung, đối tượng và dần đi vào nề nếp, đảm bảo quy định; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên; ngay đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm một cách khoa học, đội ngũ làm công tác kiểm tra thường xuyên được củng cố, tăng cường, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác.

Hội nghị Đảng ủy xã Ia Mơ, huyện Chư Prông. Ảnh: Nguyễn Đông

Cấp ủy cơ sở đã quan tâm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã hướng về cơ sở; đã quan tâm đến phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức, xây dựng lực lượng cốt cán; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ trong công lãnh, chỉ đạo, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, học tập cách thức của huyện, một số cấp ủy xã, thị trấn hàng tuần, hàng tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, thị trấn xuống làm việc trực tiếp với hệ thống chính trị của thôn, làng, tổ dân phố để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, đồng thời kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị thôn, làng. Cấp ủy xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nhân dân, đã tổ chức thực hiện đảm bảo quy định (6 tháng đầu năm 2019, 8/20 xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại tiếp xúc, ngày 15 hàng tháng đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn luân phiên tiếp công dân, riêng đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 lần /tháng tiếp công dân), qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về nêu gương, các cấp ủy cơ sở đã tích cực đổi mới về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, mới quan hệ công tác.. của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đứng đầu; đã từng bước xây dựng phong cách làm việc khoa học, khách quan, dân chủ bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, đã khắc phục có hiệu quả một số biểu hiện chưa khoa học trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng như tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; đổi mới việc chuẩn bị nội dung và cách thức tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo hướng hạn chế tổ chức các cuộc họp không cần thiết, tích hợp nhiều nội dung trong một cuộc họp, họp có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả mạng thông tin diện rộng của Đảng, một cửa liên thông hiện đại.

Qua quán triệt học tập, nhận thức của cán bộ chủ chốt toàn huyện và cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức cấp cơ sở về đường lối, quan điểm, chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được nâng lên một bước; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cấp cơ sở. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã xây dựng, các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đã đạt nhiều kết quả khá tích cực trên các mặt, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG