The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Prông: Chú trọng xây dựng, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng
25/11/2021 - Lượt xem: 1059
Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Với quan điểm đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở được tổ chức, thực hiện kịp thời. Cụ thể: thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ở cấp cơ sở đã tiến hành giải thể chi bộ cơ quan, điều chuyển đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư (Đảng bộ huyện có 02 chi bộ cơ quan thuộc đảng ủy Thị trấn và xã Bàu Cạn); thực hiện Nghị quyết số l8-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã giải thể chi bộ Đài truyền hình - truyền thanh huyện, sáp nhập chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; giải thể chi bộ phòng Y tế; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn có sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố kịp thời thành lập chi bộ mới, cũng như kiện toàn các chức danh của chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố, Mặt trận, đoàn thể thôn; đã hoàn thiện thủ tục chuyển 02 chi bộ (Chi bộ Bưu Điện và Chi bộ Đài Viễn thông) về Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; chuyển chi bộ Trường PTDT Nội trú huyện trực thuộc đảng bộ huyện về đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Thị trấn); giải thể Đảng bộ Khối Đảng để thành lập các chi bộ là các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy để làm tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy; để thuận lợi cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn, đã chuyển Đảng bộ thành Chi bộ Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn; thành lập Chi bộ Thanh tra, Chi bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh huyện Chư Prông; Chi bộ Phòng Dân tộc; thành lập 20 chi bộ công an trực thuộc ở các đảng bộ cơ sở xã, thị trấn.

Việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai quán triệt, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định và lộ trình đề ra; đến nay, đã tiến hành sáp nhập 34 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố để thành lập mới 16 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; hoàn thành việc bầu, chỉ định chức danh Bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể ở thôn và đã từng bước đi vào hoạt động ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Chư Prông chú trọng

Việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ; các chi bộ đã làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị phù hợp với từng loại hình của chi bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị ở đơn vị hoạt động nề nếp, có chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; nêu cao ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, tính gương mẫu và chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó đã nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạn thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới, Chỉ thỉ số 33-CT/TW, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng; đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo việc phát triển các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nên tổ chức đảng ở mô hình này đã thực hiện ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế huyện nhà. Mô hình tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã lãnh chỉ đạo đơn vị mình thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại địa phương; công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng quan tâm.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém được chú trọng quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Hằng năm, các tổ chức cơ sở Đảng đã căn cứ sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế ở đơn vị mình đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; đề ra một số giải pháp thực hiện nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG