The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Păh: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng
18/03/2020 - Lượt xem: 1540
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ huyện Chư Păh đã đạt được một số kết quả tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết kịp thời, đúng kế hoạch; cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Nghị quyết; những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những nội dung cần có thời gian; trang bị thêm tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ở các cấp, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước đã có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm giải pháp quan trọng trong khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; đề cao trách nhiệm gương mẫu, vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên. Những kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã đem lại niềm tin của cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, đó là: Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về yêu cầu, tầm quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện các giải pháp đề cập trong Nghị quyết thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ, chưa gắn kết giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực và các địa phương. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chưa sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, thiếu tính khả thi. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời nắm bắt tình hình và tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời. Vai trò phản biện và việc thực hiện công tác giám sát của Mặt trận và các đoàn thể còn hạn chế…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Păh về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: N.Đ

Để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: Tăng cường lãnh đạo công tác học tập, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ cả về nhận thức và hành động; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường trách nhiệm từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách. Tập thể Ban Thường vụ thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế hoạt động đã đề ra, nhất là thực hiện tốt tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị; duy trì nghiêm chế độ hội họp, báo cáo thông tin, tổ chức việc chất vấn trong mỗi phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đúng theo quy định. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái của các thế lực thù địch, ngăn chặn  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có kiến thức, năng lực, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tập trung chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm như: tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình công tác để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng Đảng bao biện làm thay, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Tiếp tục lãnh đạo sửa đổi lề lối, phong cách làm việc, tác phong công tác của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tập thể Ban Thường vụ tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ, phấn đấu mỗi cá nhân mà trước hết là các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy phải thật sự gương mẫu, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng… và xử lý những vấn đề phát sinh có hiệu quả. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quan tâm hơn đến công tác tổ chức cán bộ; chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, xây dựng giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hoàng Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG