The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chủ động kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận
02/04/2019 - Lượt xem: 1803
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng hệ thống chính trị trong chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt hơn nữa công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận. Chú trọng công tác định hướng đấu tranh, phản bác với các thông tin xấu độc, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Chuẩn bị kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai, Bahnar đối với cán bộ, công chức của tỉnh. Bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2019; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 18-CTr/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản vững chắc, giữ vững an ninh biên giới trong tình hình mới; Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 16 đến Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 78-CTr/TU, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2019 và Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo thời gian theo quy định. Theo dõi tình hình dân tộc, tôn giáo, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới phát sinh để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ vào chương trình công tác năm 2019 của cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng Sổ tay Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG