The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch
30/07/2019 - Lượt xem: 1649
Cùng với đó, cần chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; kịp thời đề xuất giải pháp để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, đăng tải thông tin trái pháp luật với ý đồ chống phá. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện về công tác xây dựng Đảng trong chương trình làm việc tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quán triệt thường xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch, các bài báo đưa tin sai sự thật; kịp thời đề xuất giải pháp để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, đăng tải thông tin trái pháp luật với ý đồ chống phá.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ làm việc với Đoàn Kiểm tra của Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Chủ động tổ chức hoạt động của từng cơ quan gắn với thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019). Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị góp ý Sổ tay Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tập trung triển khai các mô hình làng thanh niên, làng phụ nữ kiểu mẫu, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh tại các làng đăng ký xây dựng làng nông thôn mới năm 2019. Tích cực tham gia thực hiện tốt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo đại hội hội liên hiệp thanh niên cấp huyện, tỉnh đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Đình Văn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG