The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chỉ đạo việc giao nộp hồ sơ lưu trữ Đảng
12/09/2018 - Lượt xem: 3045
Bình quân ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi năm tiếp nhận khoảng 5m giá tài liệu bó gói và 75 hồ sơ chủ yếu được lập từ văn bản do chính cơ quan phát hành tại văn thư, hồ sơ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hồ sơ vụ việc, kiểm tra, giám sát ở ủy ban kiểm tra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, Văn phòng Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, như: Quy định số 270-QĐ/TW, ngày 06 tháng 12 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông Lưu trữ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/VPTW, ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vảo lưu trữ cơ quan. Đồng thời, ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 02 tháng 5 năm 2013 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Danh mục hồ sơ tài liệu của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, năm 2016, 2017, 2018 tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 2 đảng ủy và Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh.

Hằng năm, Văn phòng Tỉnh ủy đều tổ chức Hội nghị văn phòng cấp ủy toàn tỉnh kết hợp tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cho lãnh đạo văn phòng, chuyên viên tổng hợp, kế toán, cán bộ quản trị mạng và văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng cấp tỉnh và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức hoặc phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc, như: Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Pleiku... tự tổ chức; Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Huyện ủy các huyện: Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang, Kbang... phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức và thực hiện tốt việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Qua đó, giúp công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ các cấp ủy thực hiện nền nếp, khoa học hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã từng bước quan tâm, chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc lập hồ sơ công việc được giao và thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo Quy định số 29-QĐ/VPTW và Hướng dẫn số 17-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy và một số đơn vị đã ban hành danh mục hồ sơ; đồng thời, trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ. Vì vậy, công tác lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan có sự chuyển biến qua từng năm. Bình quân ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi năm tiếp nhận khoảng 5m giá tài liệu bó gói và 75 hồ sơ chủ yếu được lập từ văn bản do chính cơ quan phát hành tại văn thư, hồ sơ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hồ sơ vụ việc, kiểm tra, giám sát ở ủy ban kiểm tra.

Việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ theo định kỳ hằng năm đã được cấp ủy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Ở các đảng bộ trực thuộc, tất cả các hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình giải quyết công việc cơ bản được giao nộp vào lưu trữ cơ quan theo quy định, kết thúc nhiệm kỳ đại hội tiến hành chỉnh lý khoa học đưa vào bảo quản và tổ chức khai thác có hiệu quả trong lưu trữ lịch sử. Riêng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chưa thực hiện được việc giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan.

Để công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống khối Đảng các cấp ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến, chỉ đạo thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011; Quy định số 270-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Văn phòng Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ, công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ.

Nâng cao nhận thức của các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo ban hành Danh mục hồ sơ tài liệu của cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ hằng năm, nộp lưu vào lưu trữ cơ quan đúng quy định, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ công việc được giao, xem đây là kết quả giải quyết công việc và là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại hằng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị.   

Bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ theo Luật Lưu trữ và Quy định số 270-QĐ/TW. Bố trí kinh phí để giải quyết dứt điểm khối tài liệu tồn đọng của các cơ quan, đơn vị.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG